Lain nimessä: Avi puuttui päiväkotien henkilöstömitoitukseen – OAJ auttaa kanteluissa

Tampere ja Jyväskylä saivat aluehallintovirastoilta huomautukset siitä, että niiden päiväkodeissa on liian vähän henkilöstöä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, että Tampereen ja Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa on ollut liikaa lapsia suhteessa henkilöstön määrään. Henkilöstön poissaoloja on ollut päiväkodeissa runsaasti.

Avin mukaan henkilöstöä on oltava riittävästi myös silloin, kun osa työntekijöistä on poissa. Lapsella on oikeus pysyviin ihmissuhteisiin. Siksi on aina harkittava tarkoin, millaisissa tilanteissa henkilöstöä voidaan siirtää ryhmästä toiseen, avin päätöksessä todetaan.

 

Avi sai useita ilmoituksia, joissa epäiltiin, ettei Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa noudateta varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukaisia säädöksiä ryhmäkoosta ja lasten ja aikuisten välisistä suhdeluvuista. Selvitysten jälkeen avi totesi, ettei kaupunki ole palkannut riittävästi sijaisia silloin, kun osa henkilöstöstä on ollut poissa siten, että lain mukainen henkilöstömitoitus toteutuisi.

Avi muistuttaa, että päiväkodissa pitää olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä määrä henkilöstöä. Kun ryhmiä muodostetaan, lähtökohtana pitää olla, että varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat.

 

Henkilöstömitoitusta tulee avin mukaan noudattaa myös vuosi- ja sairauslomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen kuten koulutusten ja lomautusten aikana varautumalla niihin etukäteen. Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin on pyrittävä saamaan sijainen mahdollisimman pian.

Avustavaa henkilöstöä ei lasketa mitoitukseen, ellei heitä tilapäisesti palkata esimerkiksi lastenhoitajan tehtävään.

 

Jyväskylän kaupunki sai aluehallintovirastolta huomautuksen samoista syistä. Avin mukaan ryhmäkoot ovat olleet liian suuria sekä hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöstöä suhteessa lapsimäärään puolestaan usein liian vähän.

Avi toteaa, että lain edellyttämä hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on ylittynyt toistuvasti Jyväskylässä tarkastelluissa päiväkodeissa. Lapsia on ollut ryhmää kohden liikaa ja hoito- ja kasvatushenkilöstöä liian vähän.

 

Erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä on tyytyväinen, että avi puuttui henkilöstömitoitukseen. Hän toivoo, että varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat ilmoittavat liian pienestä henkilöstömäärästä ensisijaisesti omalle esimiehelleen ja päiväkodin johtajat varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai tuottajalle.

− Ellei epäkohta korjaannu, opettaja voi olla yhteydessä omaan opettajayhdistykseen tai luottamusmieheen, joka tarvittaessa voi laatia kantelun aluehallintoviranomaiselle. OAJ auttaa kantelun laatimisessa, Sutton sanoo.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta säädetään myös uudessa varhaiskasvatuslaissa. Viime syksynä voimaan tullut varhaiskasvatuslaissa painotetaan entistä vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta.