Lukijan mielipide: Koulun perusta on eettinen

Koulukasvatuksen perusta on eettinen. Koulu yhteiskunnan keskeisenä instituutiona on perusta sille, millaisia ihmisiä maailmaan kasvatetaan. Tämä kaikkien koulussa työskentelevien, ennen muuta opettajien, täytyy ymmärtää.

Tulevaisuuden näkökulmasta koulu on paikka, joka antaa elämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta samalla se on oppimisympäristö, jossa nuo tiedot ja taidot tulee kyetä toteuttamaan ja myös tarvittaessa riitauttamaan.

Koulun tärkeänä imperatiivina on valistusajan filosofin Immanuel Kantin kehotus kohdella ihmisyyttä sekä itsessä että toisissa aina päämääränä sinänsä eikä koskaan pelkästään välineenä. Tällaista yhteisöllistä ajattelutapaa, toisista välittämistä, tarvitsemme juuri nyt, kun ihmiskunta kamppailee maailmanlaajuista pandemiaa vastaan.

Kaikissa oppiaineissa on ja pitää olla humanistinen ja eettinen perusta.

Koulun kaikissa oppiaineissa tulee esille antiikin kolme perusarvoa: hyvyys, totuus ja kauneus. Saatetaan ajatella, että näitä hyveitä tai ylipäätään eettisiä kysymyksiä käsitellään vain tietyissä oppiaineissa, esimerkiksi uskonnossa, elämänkatsomustiedossa ja filosofiassa.

Tämä pitää paikkansa, jos tarkastellaan sitä, missä oppiaineissa eettisiä kysymyksiä käsitellään eniten. Tällainen tarkastelutapa on kuitenkin pinnallista eikä kuvaa sitä, mistä koulun toiminnassa on pohjimmiltaan kysymys. Kaikissa oppiaineissa on ja pitää olla humanistinen ja eettinen perusta, jota ilman ei kouluakaan olisi olemassa.

Eettisyyden tulee näkyä koulun arjessa eikä vain juhlapuheissa. Jos hyveitä opetetaan ilman sidosta oppilaan elämään ja niihin olosuhteisiin, joissa eettiset näkemykset ovat syntyneet, tuloksena on näennäisoppimista. Oppilaat osaavat toistaa mekaanisesti eettisiä teorioita, mutta eivät ymmärrä niiden merkitystä oman ja toisten elämän kannalta.

Tämä antaa etiikan, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukselle erittäin painavan oikeutuksen, jopa velvoitteen, koulun yhden keskeisen tehtävän toteuttajana.

 

Matti Taneli, kasvatustieteen tohtori, lukion lehtori, Turku

Jyrki Kaarttinen, kasvatustieteen tohtori, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Raisio