Lukijan mielipide: Oppilasarviointi tarkentuu

Laura Ketonen kommentoi mielipidekirjoituksessaan (Opettaja 12/18.6.) perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistusta. Haluaisimme tarkentaa muutamaa asiaa kirjoitukseen liittyen.

Kuten Ketonen toteaa, koulujen antamissa päättöarvosanoissa ja oppilaiden kansallisissa sekä kansainvälisissä oppimistulosten arvioinneissa on ilmennyt ristiriitoja kaikissa tutkituissa oppiaineissa.

Tämä ei johdu opettajien osaamattomuudesta, vaan perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden arviointikriteereiden puutteista ja niiden tulkinnanvaraisuudesta.

 

Ongelmien ratkaisemiseksi Opetushallitus kutsui koolle arvioinnin asiantuntijaryhmän, joka koostuu yliopistojen arviointitutkijoista sekä arviointeja suorittavien instituutioiden ammattilaista.

Ryhmä on työskennellyt arviointiuudistuksen parissa jo yli kaksi vuotta.

Uudistetun arviointiluvun pitäisi vähentää virhellisiä tulkintoja.

Osana arviointiuudistusta Opetushallitus on antanut määräyksen, jolla uudistettiin ops-perusteiden arviointiluku 6 kokonaisuudessaan. Uudistettu luku on astunut voimaan elokuussa.

Uudistetun ja täsmennetyn arviointiluvun pitäisi vähentää arviointikäsitteiden virhellisiä tulkintoja.

Arvioinnin kokonaisuudistuksen tarkoituksena ei ole, että opettajat lisäisivät numeroilla arvioitavia kokeita.

Väärinymmärrysten välttämiseksi uudistetussa arviointiluvussa on pyritty avaamaan selkeämmin myös formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin toisiaan tukeva rooli.

Myös arvioinnin dokumentointivelvoitetta on pyritty selkiyttämään.

 

Tänä syksynä Opetushallitus avaa kommentoitaviksi oppiaineiden päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.

Uudistuksessa kriteereitä on laadittu oppiaineiden asiantuntijaryhmissä ja niiden käytettävyyttä on kokeiltu kuudessa eri oppiaineessa.

On helppo olla samaa meiltä Laura Ketosen kanssa siitä, että arviointiuudistus ei ole valmis. Oppilaiden oikeudenmukaisen arvioinnin on perustuttava laajoihin ja laadukkaisiin empiirisiin aineistoihin ja niiden asiantuntevaan analyysiin. Näitä kehitysprosesseja ei voi mielipiteillä korvata.

 

Tutkimusprofessori Juhani Rautopuro

yliopistonlehtori Najat Ouakrim-Soivio

ja apulaisprofessori Raili Hilden