Pistarit: Lukitaitojen arvioinnilla tasa-arvoisempaa koulua?

Lukuseulan kehittäjä, väitöskirja- tutkija Lauri Ståhlberg pitää tärkeänä, että lukipulmat tunnistetaan aikaisessa vaiheessa ja tukea tarvitsevat saavat tarvitsemansa avun.

Lukuseula muistuttaa siivilää.

Siivilävertaus on osuva, koska suurin osa menee siivilästä läpi, mutta isommat palaset jäävät siivilään. Samoin ryhmässä teetettävässä Lukuseulassa ne oppilaat, joiden lukutaitotulokset ovat selvästi ikätasoa huonommat, jäävät siivilään.

 

Lukuseula mittaa sekä teknistä lukutaitoa että tekstinymmärtämistä.

Lukuseulan teknisen lukutaidon tehtävät mittaavat muun muassa lukusujuvuutta, lukemisen tarkkuutta, sanantunnistusta, sanavarastoa ja tavutustaitoa.

Erilaiset tekstinymmärtämisen tehtävät mittaavat kykyä tiivistää ja otsikoida teksti, tehdä päätelmiä tekstistä, erottaa tärkeät asiat epäolennaisista ja kykyä muistaa tekstin sisältö.

 

Tytöt ovat ylivoimaisia lukijoita poikiin nähden.

On totta, että tytöt lukevat keskimäärin paremmin kuin pojat. Tämä tulos toistuu niin Lukuseula-arvioinneissa kuin kansainvälisissä lukutaitovertailuissakin.

Lukuseulan tulokset tuovat esiin myös sosioekonomisen taustan vaikutuksen lukutaitoon: niillä alueilla, joilla on paljon työttömyyttä, vuokra-asuntoja, matala koulutustaso ja paljon vieraskielisiä, oppilaiden keskimääräinen lukutaidon taso on matalammalla.

Lisäksi S2-oppimäärää opiskelevien lukutaito on heikompi kuin suomea äidinkielenä opiskelevien

 

Lukuseulan käyttö lisää tasa-arvoa

Arviointivälineen käyttö lisää tasa-arvoa. Opetuksen järjestäjillä on velvollisuus arvioida esimerkiksi sitä, miten hyvin lukitaitojen opetuksessa on onnistuttu. Lukuseula on väline siihen. Lukuseula tuottaa arvioinneista raportteja oppilas-, koulu-, luokka- ja kuntatasoilla.

Arviointivälinettä käyttämällä koulut ja kunnat voivat kehittää esimerkiksi lukutaidon vahvistamiseen suunnatun tuen ja S2-opetuksen kohdentamista tarkoituksenmukaisempaan suuntaan.

 

Lukuseula näyttää lukipulmat

  • Lukuseula on digitaalinen lukutaidon arvioinnin väline. Sitä käytetään peruskoululaisten teknisen lukutaidon ja tekstinymmärtämisen arvioimiseen sekä lukemisen vaikeuksien tunnistamiseen.
  • Seula näyttää, missä osataidossa lukemisen pulmat ilmenevät. Se antaa tietoa myös taitavista lukijoista.
  • Tehtävät soveltuvat kaikille peruskoulun luokka-asteille.
  • Lukuseulassa on myös sanasanelu, jolla arvioidaan kirjoitustaitoa ja Matikkaseula, jolla arvioidaan matemaattisia taitoja.