Li Andersson: Utbildningen behöver starka förespråkare på kommunal nivå

Efter en turbulent och exceptionell vår försöker elever och personal i skolor runtom i landet nu hitta tillbaka till någon form av vardag. Detta trots att coronaviruset och uppgången av antalet fall fortfarande starkt påverkar vardagen.

Det är viktigt att fokusera på lärandet och på att få närundervisningen organiserad för att kunna minska de klyftor i fråga om inlärningsresultat och välmående som vårens distansundervisningsperiod i värsta fall gav upphov till.

Nu måste vi satsa både resurser och uppmärksamhet på elevernas stödbehov. Regeringen har beviljat tilläggsanslag till kommunerna för att stärka de ekonomiska förutsättningarna att kunna anställa mer personal inom undervisningssektorn.

 

Hösten har samtidigt påvisat hur viktigt det är att vi även på kommunal nivå har beslutsfattare som förstår utbildningssatsningarnas betydelse och är beredda att försvara satsningar på barns och ungas välfärd.

I början av hösten hördes det från oroväckande många håll om kommunernas planer att permittera personal inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. Det är verkligen ett uruselt sätt att tacka för all den ork och flexibilitet man uppvisat under den gångna våren.

Permitteringarna gör det dessutom helt omöjligt att svara på det ökade behov av stöd som många barn och unga nu har. Glädjande många kommuner har dock slopat redan existerande planer på permitteringar som en följd av den debatt som förts kring ämnet i offentligheten.

Det är även ytterligare ett bevis på hur viktiga de kommunala beslutsfattarna är för utbildningen i Finland.

Kommunalvalet är ett av de viktigaste med tanke på utbildningen.

I april nästa år hålls kommunalval i Finland. Det är ett av de viktigaste valen uttryckligen för utbildningens del och förhoppningsvis kommer utbildningen och tryggandet av den även att få en stor roll i valdebatterna.

 

Undervisningsminister Li Andersson tycker att grundskolan är grundbulten för välfärdsstaten.

Lue samasta aiheesta