Opettaja-lehti selvitti: Puolueet pitävät lähiopetusta peruskoulun kulmakivenä

Eduskuntapuolueet korostavat lähiopetuksen tärkeyttä, vaikka osa haluaa selvittää etäopetuksen tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Keväällä etäopetukseen siirryttiin valmiuslain nojalla kirjaimellisesti parissa päivässä. Toukokuun alussa opetusministeriö tiedotti, että korona edisti koulujen digiharppausta.

Kuntaliitto taas ilmaisi, että etäopetus tulisi saada perusopetuslakiin lähiopetusta täydentäväksi järjestämistavaksi myös poikkeusajan ulkopuolella.

OAJ vastustaa tätä edelleen, sillä opetussuunnitelmaan on jo kirjattu mahdollisuus opettaa etäyhteyksien välityksellä esimerkiksi harvinaisia uskontoja ja kieliä. OAJ:stä tämä riittää, eikä muutoksia lakiin tarvita.

OAJ:n mukaan Kuntaliiton ehdotus lisäisi riskiä, että oppilas katoaa koulun ulottumattomiin etäopetuksessa. Näin kävi jo koronakeväänä ministeriön ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin selvityksen mukaan: oppimiskuilu lasten välillä kasvoi.

Perusopetuslaki mahdollistaa vuoden loppuun asti etäopetuksen, jos koulutila todetaan tartuntatautilain nojalla turvattomaksi ja etäopetukseen siirtyminen on välttämätöntä.

– Tällaisia järjestelyjä ei pidä käyttää muulloin kuin poikkeusoloissa. Kaikilla lapsilla pitää olla oikeus päästä kouluun oppimaan ja tapaamaan kavereita, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen summaa.

 

Mutta mitä sanovat päättäjät? Opettaja-lehti kysyi suurimpien eduskuntapuolueiden kantoja peruskoulun etäopetukseen. Sähköpostikysely lähetettiin puoluesihteereille.

Kyselyyn vastasivat kokoomus, Rkp, vihreät, keskusta ja Sdp, tässä järjestyksessä. Myös vasemmistoliitolta ja perussuomalaisilta kysyttiin.

Osa puolueista kannattaa etäopetuksen mahdollistamista myös poikkeustilanteen jälkeen, mutta peräänkuuluttaa korona-ajan oppien tarkkaa arviointia ennen päätösten tekemistä. Puolueet eivät myöskään kiistä lähiopetuksen asemaa ensisijaisena opetustapana.

 

Lehden saamien vastausten perusteella keskusta ja kokoomus olisivat avoimimmin ottamassa etäopiskelua vastaan myös kriisiajan jälkeen.

Keskusta kannattaa sitä, että syksyllä annettavan koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä tarkastellaan etäopetuksen hyviä ja huonoja puolia. Sen pohjalta puolue haluaisi mietittävän, onko lainsäädäntöä tarpeen päivittää.

Keskustan mielestä korona-ajalta mahdollisesti saatuja hyviä kokemuksia voisi hyödyntää tulevaisuudessa, mutta lähiopetus on yhä ensisijaista ja sen tasa-arvoisesta laadusta ja saavutettavuudesta pitää tinkimättömästi huolehtia vastakin.

 

Kokoomuksessa katsotaan, että lähiopetuksen on oltava ensisijainen ja pääasiallinen tapa järjestää opetusta, mutta etäopetusta voitaisiin käyttää keinona vahvistaa opetusta ja opetustarjontaa myös akuutin koronakriisin jälkeen.

Puolueen mielestä rajatuissa tilanteissa etäopetus lisäisi joustavuutta koulutuksen järjestäjille, kun esimerkiksi harvinaisia kursseja voisi järjestää yli koulurajojen.

Kokoomuksesta muistutetaan, että etäopetuksesta ei saa tulla keino säästää opetuksesta. Opettajia ei myöskään voida velvoittaa opettamaan yhtä aikaa sekä etänä että koulussa.

 

Sdp peilaa vastauksessaan pitkälti nykyhetkeen, jossa keskeistä on estää koronan leviäminen. Tässä etäopetus voi ajoittain olla tarpeen.

Demarien mukaan lähiopetuksen on oltava pääsääntö, koska vain se takaa yhdenvertaisen oikeuden laadukkaaseen opetukseen ja tukeen. Puolue on suhtautunut varsin kriittisesti jatkuvaan etäopetukseen.

Koronakokemusten myötä puolueen mielestä voitaisiin kuitenkin tarkastella, voisiko etäopetusta mahdollistaa esimerkiksi tietyissä tilanteissa väliaikaisesti myös kriisiajan jälkeen. Etäopetukseen voitaisiin siirtyä, jos havaitaan paha sisäilmaongelma, mutta väistötiloja ei heti saada.

Demarit korostavat, että etäopetuskokemuksia on joka tapauksessa arvioitava tarkasti ennen kuin jatkosta päätetään mitään.

 

Vihreät eivät ”liputa etäopetuksen systemaattisen lisäämisen puolesta poikkeustilanteiden ulkopuolella”, koska nykytiedon valossa etäopetuksen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt: oppimiserot kasvoivat keväällä ja etäopetus uuvutti opettajia.

Lisäksi vihreät katsovat, että lähiopetus on suomalaisen, tasa-arvoisen koulun kulmakivi.

Vihreät muistuttavat, että poikkeustilaratkaisut tehtiin pakon edessä, eikä esityksiä säännönmukaisen etäopetuksen käytöstä ennen koronaa juuri kuultu.

 

Rkp haluaisi, että kouluilla olisi koronapandemian kaltaisia erityistilanteita varten vastakin mahdollisuus järjestää etäopetusta, jotta oppilaiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus voidaan turvata.

Puolue korostaa, että lähiopetus on aina etäopetusta parempi vaihtoehto turvata oppilaiden yhdenvertaisuus.

 

Mitä saa opettaa etänä?

  • Opetussuunnitelma mahdollistaa opettamisen etäyhteyksin. Sitä käytetään esimerkiksi harvinaisten uskontojen ja kielten opetuksessa. Harvinaisen aineen opettaja voi opettaa etäyhteydellä, mutta vastaanottavassa luokassa oppilaiden on oltava opettajan valvonnassa ja tarvittaessa ohjauksessa.
  • Vuoden loppuun asti perusopetuslaki mahdollistaa etäopetuksen, jos koulutila todetaan tartuntatautilain nojalla turvattomaksi.