Lakko toi OAJ:lle uusia jäseniä

Yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä oli lakossa touko–kesäkuussa. Kahdella lakolla vaadittiin parannusta palkkaan, joka on jäänyt selvästi jälkeen kunta-alasta. Lakkoaika osoitti monelle järjestöön kuulumisen tarpeellisuuden.

Samasta työstä on maksettava sama palkka, vaativat lakossa olleet yksityisten päiväkotien työntekijät.

– Ei ole reilua, että teemme samaa työtä halvemmalla kuin muut. Palkkataso näkyy siinä, että moni yksikkö on ilman pätevää opettajaa. Se vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan ja laatuun, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja ja Pilke-päiväkotien luottamusmies Pirita Vuojela-Kivistö Espoosta.


Yksityisen
sosiaalipalvelualan ensimmäinen lakko oli 23.–24.5. Se koski viiden suuren varhaiskasvatusalan konsernin palveluksessa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. Joukossa oli runsaat 450 varhaiskasvatuksen opettajaa, erityisopettajaa ja päiväkodinjohtajaa ympäri maan.

Toinen, 31.5.–2.6. järjestetty lakko koski samojen konsernien päiväkoteja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella.

OAJ on asettanut alalle myös useita ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, jotka jatkuvat ainakin 14.6. kello 13 asti, jollei työriitaan löydetä sopua sitä ennen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa hiertää nimenomaan palkkataso, kertoo erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä.

– Tehtävä on yksityisellä puolella ihan yhtä vastuullinen ja vaativa kuin kunta-alalla, ja sitä koskevat samat lainsäädännön velvoitteet. Kunnan puolella on saatu suotuisaa palkkakehitystä, ja yksityisen pitäisi pysyä kilpailussa mukana, Sutton sanoo.

Paremman palkan lisäksi OAJ tavoittelee parannusta varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan määräyksiin. OAJ:n mielestä sak-työajan tulisi olla kokonaisuudessaan opettajien yksilötyötä, kuten se on kuntien kollegoillakin.

Nyt yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksessa voidaan pieneltä osin katsoa, että sak-työaikaa voisi tehdä yhdessä tiimin kanssa.

 

OAJ on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa mukana liityntäpöytäkirjalla muttei kuulu varsinaisiin allekirjoittajajärjestöihin. Liityntäpöytäkirjassa on sovittu kelpoista opetushenkilöstöä koskevista työajan erityismääräyksistä, sak-työajasta, ylimääräisistä vapaapäivistä ja oikeudesta valita luottamusmiehiä.

Viime sopimuskierroksella liityntäpöytäkirjaan saatiin merkittävä parannus, kun OAJ:n jäsenet saivat oikeuden valita luottamusmiehen edustajakseen. Aikaisemmin OAJ:n jäsenillä ei ole voinut olla omaa luottamusmiestä sopimusalan päiväkodeissa.

– Se oli iso ja tärkeä muutos, Sutton sanoo.

Moni opettaja ei tiedä oikeuksistaan.

Pilke-päiväkodeissa työskentelevät OAJ:n jäsenet saivat ensi kertaa oman luottamusmiehen muutama viikko sitten, kun Pirita Vuojela-Kivistö valittiin tehtävään. Hän edustaa kaikkia Pilke-ketjun yli sadassa päiväkodissa työskenteleviä oaj:läisiä ympäri maan.

Ensimmäisen lakon aikana Vuojela-Kivistön oma työpaikka Pilke luontopäiväkoti Pihlajarinne Espoossa oli kokonaan suljettu. Lakkovahteja ei siten tarvittu, ja Vuojela-Kivistö osallistui Leppävaaran Läkkitorilla järjestettyyn lakkotapahtumaan.

– Tapasin siellä muita opettajia Pilkkeeltä. Oli yllätys, että aika moni heistä ei tiedä oikeuksistaan. On hyvä, että nyt on luottamusmies, johon voi olla yhteydessä.

Pilkkeen palveluksessa on paljon ulkomailta muuttaneita työntekijöitä, joiden tietämys suomalaisesta työlainsäädännöstä ja sopimusmääräyksistä on erityisen vähäistä. Luottamusmies on iso apu, kun selvitetään, että oikeudet toteutuvat ja kaikilla olisi hyvä olla töissä.

 

OAJ:n jäseniä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piirissä on vajaa 900. Lakon myötä sopimusalalta on liittynyt OAJ:hin noin 50 uutta jäsentä, mikä tarkoittaa lähes kuuden prosentin kasvua sopimusalan jäsenmäärään.

Myös järjestön vanhat jäsenet ovat olleet tyytyväisiä.

– Nykyiset jäsenet ovat kiitelleet lakkoavustusta ja pitävät sitä aidosti rahanarvoisena jäsenetuna, kertoo järjestöpäällikkö Kaj Raiskio.

OAJ:n maksama lakkoavustus ennen lakkovaroitusta jäseneksi liittyneelle on 180 euroa per päivä.

Järjestössä uskotaan, että sen hyvä maine ja myös lakkoavustus ovat lisänneet kiinnostusta liittyä jäseneksi.

– Lakon myötä moni on myös päivittänyt tietonsa järjestelmäämme, joten meillä on nyt tarkempi kuva tällä sopimusalalla työskentelevistä, Raiskio lisää.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimukseen kuuluvien OAJ:n jäsenten työnantajia ovat muun muassa Verkanappulat, Pilke, Norlandia, Touhula ja Sateenkaari Koto.

Kaikki yksityiset päiväkodit eivät kuulu tähän sopimukseen, vaan osa on Avaintyönantajien AVAINTESin piirissä. Kunta-alalla työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien sopimus on OVTES, kelpoisuutta vailla olevilla KVTES.

Tämän lehden mennessä painoon maanantaina 5.6. työkiistan sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan johdolla.

 


 

The strike brought new members to OAJ 

During May and June, some members of OAJ working in private ECEC centres were on strike. The two strikes demanded improvements to the salary development that is clearly behind that of the public sector. Many remembered the importance of the union during the strike

 

The private ECEC centre employees that were on strike are demanding the same salary for all teachers doing the same work. 

– It is not fair that we do the same work for a smaller salary than others. The salary level can be seen in the fact that many units do not have a qualified teacher. This impacts the planning, activities and quality of early childhood education,” says early childhood education teacher and shop steward of Pilke ECEC centres Pirita Vuojela-Kivistö from Espoo. 

The first strike of the private social services sector took place on 23–24 May. The strike concerned the members of OAJ working for five large early childhood education groups. These members consisted of more than 450 early childhood education teachers, special needs teachers and heads of daycare centres working in different parts of Finland.  

The second strike, taking place between 31 May and 2 June, concerned the ECEC centres of the same groups located in Uusimaa and Southwest Finland. 

OAJ has also issued numerous bans on overtime and shift change in the sector, which will continue at least until 1 p.m. on 14 June, unless the labour dispute can be resolved before this time. 

According to Special Advisor Kirsi Sutton from OAJ, the salary level is the main issue in the negotiations of the private social services sector. 

– The work in the private sector is just as demanding as in the public sector, and the same legal obligations apply in both. The development of salaries has been more favourable in the public sector, and the private sector must stay in the competition, Sutton says. 

In addition to pay improvements, OAJ seeks to improve the regulations related to early childhood education teachers’ working time used for planning, assessment and development. According to OAJ, the working time used for planning, assessment and development should be carried out as independent work, which is the case for public-sector teachers. 

At the moment, based on the private social services sector agreement, it is possible to regard to a small degree that the working time used for planning, assessment and development can be carried out together with the team. 

 

OAJ is included in the private social services sector collective agreement by means of an accession protocol but is not one of the actual signing parties. The accession protocol specifies the working time regulations regarding eligible teaching staff, working time used for planning, assessment and development, additional holidays and the right to elect a shop steward. 

During the previous agreement round, a significant improvement was achieved to the accession protocol, as the members of OAJ got the right to elect a shop steward as their representative. Previously, the members of OAJ have not had the right to have their own shop steward in the ECEC centres of the agreement sector. 

– This was a majorly important change, Sutton says. 

 

For the first time ever, the members of OAJ working at Pilke ECEC centres got their own shop steward a few weeks ago, as Pirita Vuojela-Kivistö was elected for the role. Vuojela-Kivistö represents all OAJ members working at more than a hundred Pilke ECEC centres all over the country. 

During the first strike, Vuojela-Kivistö’s own workplace, Pilke nature-oriented daycare centre in Pihlajarinne, Espoo, was completely closed. This meant that pickets were not needed, and Vuojela-Kivistö participated in the strike event organised in Leppävaara’s Läkkitori. 

– I met other Pilke teachers at the event. I was surprised to find out that many of them were not aware of their rights. It is good to now have a shop steward that people can get in touch with, if necessary. 

Pilke employs many employees who have moved to Finland from abroad and who are not aware of the Finnish working time legislation and agreement provisions. A shop steward can help a lot when ensuring that the rights are same to everyone and that people enjoy their work.

Current members have expressed their gratitude for the strike benefit in strike-hit cities and regard it as a genuinely valuable membership benefit. 

Almost 900 OAJ members belong under the scope of the private social services sector agreement. Along with the strike, some 50 new members have joined OAJ from the agreement sector, which means an almost six per cent increase of members of the agreement sector.  

The old members have also been pleased. 

– Current members have expressed their gratitude for the strike benefit in strike-hit cities and regard it as a genuinely valuable membership benefit, says Organisation Manager Kaj Raiskio. 

The strike benefit paid by OAJ to members who have joined the union before the notice of strike is EUR 180 per day. 

It is believed that the good reputation and the strike benefit have increased people’s interest to join the union.  

– Along with the strike, many members have also updated their information in our system, meaning that we now have a more accurate image of the members working in this agreement sector, Raiskio adds. 

The employers of OAJ members belonging to the private social services sector agreement include, for example, Verkanappulat, Pilke, Norlandia, Touhula and Sateenkaari Koto. 

Not all private ECEC centres belong to this agreement, as some belong to the Avainta Employers’ AVAINTES collective agreement. The municipal collective agreement for the education sector (OVTES) is the agreement of early childhood education teachers working in the public sector, while the general collective agreement for municipal personnel (KVTES) is the agreement for teachers without official qualifications. 

As this issue went to press on Monday 5 June, the conciliation of the labour dispute was being led by the National Conciliator.