Timo Saavalainen: Olisiko teillä aikaa keskustella oppimiskäsityksestä?

Viime vuosituhannen lopulla kasvatustieteellinen yhteisö ryhtyi tarkastelemaan huomattavan kriittisesti peruskoulua, sen opetusmenetelmiä ja oppimiskäsitystä.

Väittämä oli, että opetus silloisessa peruskoulussa oli liian opettajajohtoista ja sidoksissa oppikirjojen avulla tapahtuvaan työskentelyyn. Tämän katsottiin johtavan tietojen pinnalliseen oppimiseen, josta puuttuu asioiden välisten hierakkisten rakenteiden tuntemus.

Oppimiskäsityksen muutos on ohjannut koulun toimintaa monella tasolla.

 

Opettajajohtoisen opetuksen korvaajaksi luotiin uusi konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa korostettiin oppilaan ja opiskelijan roolia aktiivisena tiedon tuottajana, prosessoijana ja raportoijana.

Oppimisprosessin painopistettä muutettiin itseohjautuvuuteen korostamalla oppijan omaa vastuuta oppimisprosessinsa onnistumisesta. Uudistuksen tarkoitus oli, että oppijat oppisivat paremmin kuin opettajan johdolla tapahtuvassa opiskelussa.

Tätä uutta oppimiskäsitystä on käytetty perusteluna lukuisille peruskoulussa tehdyille uudistuksille. Sillä on perusteltu niin oppikirjattomuus, avoimet opetustilat, oppilaiden itseohjautuvuus, ilmiöt kuin oppiaineiden yhdistäminenkin.

Osa näistä muutoksista on suoraan tai välillisesti kaventanut opettajien autonomiaa. Keskeistä muutoksessa on se, ettei opettajia ole juurikaan kuultu uudistuksia suunniteltaessa, toteutettaessa tai arvioitaessa.

 

Oppimiskäsitystä uudistettaessa tavoitteena oli oppilaiden ja opiskelijoiden oppimistulosten paraneminen. Osaamistaso on kuitenkin jyrkästi laskenut koko tämän vuosituhannen ajan.

Yhteiskunnassa on tapahtunut samaan aikaan monia muutoksia, joiden vaikutusta kouluun ja sen saavuttamiin tuloksiin on vaikea arvioida.

Oppimiskäsityksen muutoksella on kuitenkin ollut keskeinen, koulun toimintaa monella eri tasolla ohjaava vaikutus.

Koulu on jatkuvassa muutoksen prosessissa. Se heijastaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. On selvää, että opetusmenetelmät ja käsitys opiskelusta muuttuvat koko ajan.

Olisiko nyt hyvä hetki tarkistaa myös oppimiskäsitystämme?


Timo Saavalainen on OAJ:n valtuuston puheenjohtaja.

» timo.saavalainen@hoay.fi