Antonia Wulff: Kampen mot barnarbete fortsätter

Varje dag går 152 miljoner barn på jobb. Nästan hälften av dem är mellan 5 och 11 år gamla. Majoriteten av barnen är pojkar, men då ska man komma ihåg att hushållsarbete inte klassas som arbete och att flickor ofta arbetar dubbelt i den meningen.

FN:s hållbara utvecklingsmål lovar avskaffa alla former av barnarbete senast 2025. Men efter flera år av framsteg rapporterar den Internationella arbetsorganisationen ILO nu att utvecklingen stampar på stället. Det är alltså bråttom.

36 miljoner barn i åldersgruppen 5–14 har på grund av jobb aldrig fått börja skolan. Forskning visar att barn som försöker kombinera jobb och skola klarar sig sämre eftersom de varken hinner eller orkar koncentrera sig på skolarbetet.

Barn under 15 år är inte arbetsföra. Men det räcker inte att förbjuda barnarbete. För orsakerna är komplexa och de nödvändiga åtgärderna många. Exploatering handlar i grunden om en ojämlik värld och fördelning av resurser, där regeringar misslyckas i sitt uppdrag att garantera alla människor ett värdigt liv, globala distributionskedjor pressar ned priser och privata företag har allt mer makt.

Gratis kvalitetsutbildning är den viktigaste förebyggande åtgärden.

Men i praktiken handlar barnarbete sällan om ondskefulla kapitalister utan om fattiga familjer som inte har råd att avvara den inkomst som barnen inbringar. Hela två tredjedelar av barnarbetet sker inom familjen, det vill säga barnen arbetar på familjens gård eller företag.

Regeringar måste garantera gratis skolgång och avskaffa alla indirekta kostnader, som för skol- uniformer eller skolböcker. I vissa fall måste familjer kompenseras för inkomstbortfallet, till exempel genom bidrag åt familjer med barn i skolan.

Vid sidan av anständiga arbetsvillkor och socialt skydd är gratis kvalitetsutbildning den viktigaste förebyggande åtgärden. För det är i skolan som man lär sig om sina rättigheter, vidgar sina vyer och utvecklar tilltron till att en annan värld är möjlig.

Antonia Wulff jobbar på Education International där hon leder arbetet med FN:s agenda för hållbar utveckling.

Lue samasta aiheesta

Kolumnit ja Pakinat

Antonia Wulff: Priset på pengar

18.05.2018