”Parasta mitä lapsille voidaan heti antaa” – kansanedustajat kommentoivat varhaiskasvatuslain luonnosta

Uusi varhaiskasvatuslakiluonnos on nyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsissä. Kysyimme kolmelta valiokunnan jäseneltä, miten he ymmärtävät pedagogisen varhaiskasvatuksen ja millaisin ehdoin se heidän mielestään toteutuu.

Tätä kysyimme

1. Miten määrittelet pedagogisen varhaiskasvatuksen?

2. Mitä tarvitaan, jotta se toteutuu?

Askel eteenpäin

Sari Sarkomaa, kokoomus

1. Pedagoginen varhaiskasvatus on ammattilaisten toteuttamaa pedagogista ja suunnitelmallista kasvatustyötä. Yliopistokoulutetut pedagogiikan ammattilaiset osaavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä siten, että he tunnistavat lapsen tarpeet ja herkkyydet.

Lapsi oppii leikin kautta.Päiväkodin arjessa pedagogiikan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista vastaa henkilö, jolla on vahva pedagoginen osaaminen ja monipuoliset opetustaidot. Henkilöstön osaamistaso vaikuttaa suoraan varhaiskasvatuksen laatuun.

Uudessa vakalaissa ammattinimikkeet määritellään jokaisen koulutustaustan pohjalta. Laissa säädettävä henkilöstörakenne perustuu niihin. Olen tosi iloinen, että koulutustaso nousee ja pedagogiikka vahvistuu.

Tämä on parasta mitä lapsille voidaan heti antaa.

2. Pedagogisen varhaiskasvatuksen keskeinen reunaehto on osaava, koulutettu henkilöstö. Jokaisessa lapsiryhmässä täytyy olla opettaja. Lastentarhanopettajien koulutusmääriä pitää pysyvästi kasvattaa yliopistossa.

Koulutustason nosto on iso askel eteenpäin, vaikka korjattavaa vielä jääkin. Tämä on parasta mitä lapsille voidaan heti antaa.

Valiokuntakäsittelyssä puhutaan varmasti myös aikuisten riittävyydestä, vaikka lakiluonnoksessa ei ehdoteta muutoksia henkilöstömitoitukseen. Siinä ei myöskään ole ratkaisua erityisen tuen tarpeisiin. Nyt asetetaan kuitenkin työryhmä, joka selvittää, miten erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut hoidetaan.

Monet aikuisten mielestä pienet asiat ovat lapsille suuria, esimerkiksi se, että velvoite ehkäistä kiusaamista tuodaan myös päiväkoteihin ja että lapsille taataan tutut aikuiset ja turvallinen oppimisympäristö.

 

Kolmiportainen tuki mukaan

Eeva-Johanna Eloranta, Sdp

1. Pedagoginen varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jota toteuttaa pedagogiikan ammattilainen. Parhaiten sen tekee yliopistokoulutettu lastentarhanopettaja.

Olen huolissani siitä, että varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee. Korkeasti koulutetut pedagogiikan ammattilaiset eivät pääse toteuttamaan osaamistaan, koska monissa päiväkodeissa kaikki tekevät kaikkea, ryhmät ovat liian isoja tai johtaminen on hukassa.

Kun omat lapseni olivat päiväkodissa, jossakin ryhmässä ei ollut lainkaan musiikkihetkiä tai satu saattoi tulla satukasetilta. Oli hämmentävää huomata, että varhaiskasvatuksen perusteet eivät toteudu kaikkialla. Nyt epäkohta täytyy korjata.

Lapsen pitää saada kehittyä ja oppia. Jokaiselle lapselle pitää taata mahdollisuus harrastaa monipuolisesti erilaista kulttuuria, koska kaikki perheet eivät vie lapsiaan kulttuuriharrastuksiin. Lasten on saatava myös leikkiä rauhassa, ei niin, että nyt leikitään tämän kopan leluilla ja kerätään ne sitten pois. Lasten pitää saada monipuolisia elämyksiä ja virikkeitä, taidetta ja liikuntaa.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa lapset oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja pääsevät myös harjoittelemaan niitä. He oppivat ottamaan huomioon toiset ihmiset ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Korkeasti koulutetut pedagogiikan ammattilaiset takaavat, että nuo kaikki ihanat asiat toteutuvat päiväkodin arjessa ja että kaikki lapset pärjäävät koulussa ja elämässä myöhemmin.

Lapsiryhmän aikuisista lastentarhanopettajia pitäisi olla vähintään puolet.

2. Lapsiryhmän aikuisista lastentarhanopettajia pitäisi olla vähintään puolet, kun heitä nyt on yksi kolmasosa. Olisi hienoa, jos kaksi kolmasosaa varhaiskasvatuksen aikuisista olisi korkeakoulutukinnon suorittaneita ja jokaisessa lapsiryhmässä olisi vähintään yksi yliopistokoulutuksen suorittanut pedagogi.

Lapsiryhmien pitää olla riittävän pieniä, ja kolmiportainen tuki on saatava varhaiskasvatuslakiin.

Sdp vaatii, että varhaiskasvatus säilyy pääosin julkisena palveluna, ettei käy niin, että julkiselle puolelle jäävät vain kaikki tukea tarvitsevat lapset.

 

Erityisopettaja joka tiimiin

Ulla Parviainen, keskusta

1. Pedagoginen varhaiskasvatus on opetuksen, kasvatuksen ja hoivan yhdistelmä. Pedagogiikka on tapa ja toiminta, joilla tavoitteellinen opetus järjestetään. Varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa pedagogiseen tietoon perustuvaa toimintaa sekä sen suunnittelua ja arviointia.

Miksei henkilöstörakenteessa mainita varhaiskasvatuksen erityisopettajaa?

2. Avainehto on se, että pedagogista varhaiskasvatusta toteuttaa ylipistokoulutettu varhaiskasvatuksen opettaja. Olen tyytyväinen, että lakiehdotuksessa näkyy koulutustason nosto.

Varhaiskasvatus on moni- ammatillista tiimityötä. Lisäisin tiimiin vielä varhaiskasvatuksen erityisopettajan. Lasten arki vaikeutuu, ja siksi varhaiskasvatuksessa pitäisi olla henkilö, joka katsoo asioita erityisyyden näkökulmasta. Ihmettelen, miksei lakiluonnoksen henkilöstörakenteessa mainita varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

On tärkeää, että koko tiimillä on ymmärrys lapsesta ja lapsen kehittymisestä kaikkine herkkyyskausineen. Miten varhaiskasvatuksen erityisopettaja sidottaisiin tiimiin siten, että hän olisi varmasti saatavissa missä tahansa varhaiskasvatuksen yksikössä?

Jokaiselle oppijalle pitää antaa aikaa. Joku tarvitsee esiopetusta enemmän kuin toinen. Pohja on saatava tarpeeksi vahvaksi kaikille.

Uudet ammattinimet ja kelpoisuudet

  • Uudessa varhaiskasvatuslaissa määritellään henkilöstön ammattinimikkeet ja säädetään kelpoisuudet.

  • Yliopistollisen opettajakoulutuksen saaneet olisivat varhaiskasvatuksen opettajia, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen sosionomeja ja hoitoalan koulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaksi kolmesta lapsiryhmän aikuisesta olisi suorittanut korkeakoulutukinnon.

  • Eduskunta päättää uudesta varhaiskasvatuslaista kevään aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuun alussa.