OAJ toimii: Valtuustoon tarvitaan niin keltanokkia kuin konkareitakin

Kolme OAJ:n valtuutettua kertoo kokemuksistaan valtuustotyöstä. He kannustavat ehdolle sellaisia jäseniä, jotka haluavat edistää yhteistä opettajuutta sekä vaikuttaa opetusalan arvostukseen. Konkari ei tarvitse olla. Päättäjiä tarvitaan kaikilta uran vaiheilta.

Opettajarekisterin edistäminen, tuntimäärät osaamispisteiden pohjaksi, hallinnonalan muutos sekä KVTES–OVTES-siirto. Muun muassa näitä opettajaryhmälleen tärkeitä asioita valtuutetut ovat päässeet edistämään kuluvan kautensa aikana.

OAJ:n uusi valtuusto valitaan keväällä 2022, ja nykyinen valtuusto kokoontuu viimeisen kerran tämän lehden ilmestymisaikaan. Ehdokasasettelu on käynnissä, ja se päättyy tammikuun 15. päivä. Vaalikelpoisia ovat tämän vuoden loppuun mennessä OAJ:n jäseneksi liittyneet, joilla on takanaan kolmen jäsenen tuki.

Sähköisen ennakkoäänestyksen aika on 28.2.–14.3.2022. Varsinaiset vaalipäivät ovat huhtikuussa, 4.–5.4.

 

Keväällä valittavassa valtuustossa on vähintään nykyinen määrä eli 150 valtuutettua. Marraskuun 17.–19. päivinä kokoontuva valtuusto päättää, saavatko opiskelijat jatkossa omat edustajansa OAJ:n valtuustoon.

Eri opettajia edustavia valtuustoryhmiä on tällä hetkellä neljä: yleissivistävät opettajat, ammatilliset opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä yliopistojen opetusalan edustajat. Valtuustoryhmien koko määrittyy 1. tammikuuta 2022 jäsentilanteen mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, ehtivätkö nyt järjestön jäseneksi liittymässä olevat opettajat ilmoittautua halutessaan ehdolle vaaleihin ennen vuoden lopun aikarajaa. Järjestön jäsenpalveluista vakuutetaan, että kyllä ehtivät.

Huoli ajan riittämisestä johtuu OAJ:n jäsenpalveluiden ruuhkautumisesta. Syynä ruuhkaan ovat jäsenrekisterijärjestelmän uudistuksessa ilmenneet viat.

 

Tarkempaa tietoa valtuustovaaleista ja ehdokkaaksi asettumisesta löytyy OAJ:n vaalisivuilta:

 

Yhdessä taustajoukkojen kanssa

Anu Vilkki pitää valtuustotyön yhtenä hyvänä puolena mahdollisuutta saada tietoa muiden opettajaryhmien asioista.

Hyvä valtuutettu perehtyy asioihin ja kuuntelee kenttää. Näin sanoo ensimmäisen kauden OAJ-valtuutettu, luokanopettaja ja espoolaisen Nöykkiönlaakson koulun apulaisrehtori Anu Vilkki.

– Valtuutettu ei hoida luottamustehtävää yksin vaan yhdessä omien taustajoukkojensa ja muiden valtuutettujen kanssa.

Espoon ja Kauniaisten opettajayhdistyksen puheenjohtajana Vilkki pääsee lähelle oman alueensa opettajien tuntoja. Valtuutettuna näkökulma laajenee, ja eri opettajaryhmien asiat tulevat tutuiksi. Tästä on hyötyä myös OAJ:n hallituksen jäsenenä toimimisessa.

Vilkin mukaan parasta valtuustotyössä on mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin, opettajuuden arvostukseen sekä työssäjaksamiseen. Tärkeitä ovat myös neuvottelu- ja sopimusasiat, erityisesti tavoiteasettelu neuvottelukierroksille.

– Valtuutettu vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta Suomi rakentaa. Yhteiskunta pitää huolta lapsista ja nuorista resursoimalla riittävästi kasvatukseen ja koulutukseen. Hyvinvoiva opettaja on myös oppilaan etu.

Valtuutettu vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta Suomi rakentaa.

Vilkki toivoo valtuustovaaleihin ehdolle nuoria, alle viisi vuotta alalla toimineita opettajia. Erityisesti hän kuitenkin kannustaa ehdolle niitä, joiden mielestä OAJ ei tee mitään.

– Valtuutettuna näkee, miten paljon jäsenyhdistykset ja toimisto tekevät työtä.

Vilkki muistuttaa, että jäsenet asettavat neuvottelutavoitteet. Yhteisen linjan löytyminen on välillä työn takana, ja monet asiat etenevät vaiheittain ja hitaasti.

Vilkki on valtuutettuna tyytyväinen esimerkiksi opettajarekisterihankkeen edistymiseen. Hänelle on tärkeää myös etsiä ratkaisuja oppimisen tuen epäkohtiin.

– Hienoa on järjestön halu lisätä jäsenten matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia, esimerkkinä nettiin tänä syksynä perustettu keskustelufoorumi Sauna.

 

Valtuutettu turvaa koulutuksen tulevaisuutta

Jaana Antilan mukaan hyvä valtuutettu osaa ilmaista näkemyksensä rakentavasti mutta tarvittaessa jämäkästi.

Jaana Antila on huono seuraamaan asioita sivusta. Hänelle on helpompaa mennä vaikeissakin asioissa tuulta päin kuin olla sen vietävänä.

Antila pitää tärkeänä ammatillisen opettajan työn arvostusta ja ammatillisen koulutuksen merkitystä.

– Haluan olla mukana toiminnassa, jossa voi vaikuttaa opettajien ja koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen, Länsirannikon koulutus Winnovan lehtori ja pääluottamusmies Porista sanoo.

Ensimmäisen valtuustokautensa keväällä päättävä Antila onkin hakemassa jatkokautta.

Kokoukset edellyttävät huolellista valmistautumista.

Valtuustotyössä Antilan yllätti etukäteistyön määrä, sillä valtuustoasiakirjat edellyttävät tarkkaa perehtymistä. OAJ:n ammatilliset opettajat OAO:n valtuustoryhmä sopii ennakolta yhdessä valtuustossa esiin nostettavat asiat.

– Oma puheenvuoro ja siihen mahdollisesti liittyvä ponsiesitys pitää valmistella huolella ja kellottaa etukäteen. Puheenvuoron aikaraja ei saa ylittyä, ja kaikki olennainen on ehdittävä sanoa. Olenkin löytänyt itsestäni puheenpitäjän.

Antila on puheenvuoroissaan korostanut, että ammatillisessa koulutuksessa on annettava todellinen jatko-opintovalmius. Jatko-opintokelpoisuudella ei ole merkitystä, jos opiskelijalla ei ole valmiutta suoriutua korkeakouluopinnoista.

– Olen tuonut esiin, että opetustuntien määrä vaihtelee huolestuttavan paljon koulutusten järjestäjien kesken. Elokuussa 2022 voimaan tulevalla asetuksella pyritään turvaamaan opetuksen vähimmäismäärä.

 

Antila pitää hyvänä, että OAJ:n hallituksessa ja toimikunnissa on myös ei-valtuutettuja.

– Henkilön osaaminen on tärkeämpää kuin asema järjestössä. Toimikuntien jäsenen on oltava hyvin selvillä oman taustaryhmänsä sekä koko jäsenkentän tilanteesta.

 

Muilta valtuustoryhmiltä tukea

Asko Parkkisen mukaan valtuutetulle on kokousten lisäksi tärkeätä alueellinen ja paikallinen yhteistyö.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustava Asko Parkkinen on yksi valtuuston konkareista. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu aloitti valtuutettuna vuonna 2010 eli nyt on päättymässä neljäs valtuustokausi.

OAJ:n hallituksessa Parkkinen istuu neljättä kaksivuotiskautta. Hän on myös järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen.

– Ay-toiminta on harrastus, johon täytyy olla sitoutunut myös ajankäytöllisesti. Paikallinen toiminta on jokaviikkoista, OAJ:n hallitus ja järvi-toimikunta vievät kumpikin pari päivää kuukaudessa.

Toimikuntatyö on yksi keskeinen vaikuttamisen paikka. Toimikuntatyöskentelyssä jäsen myös pääsee seuraamaan järjestön jatkuvaa kehittämistyötä. Parkkinen kiittää järviä erityisesti vinkeistä, joilla parantaa alueellista viestintää.

Valtuusto on hyvä paikka edistää yhteistä opettajuutta.

Parkkisen mukaan valtuusto on näköalapaikka, ja osa valtuustotyötä on verkostoitua toisten opettajien kanssa.

– Valtuusto on hyvä paikka vaikuttaa ja edistää yhteistä opettajuutta. Valtuusto luo tulevaisuutta, ja sen toiminnan on oltava proaktiivista.

Parkkisen mukaan valtuusto tarvitsee oman opettajuutensa asiantuntijoita, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja kiinnostuneita myös toisten opettajaryhmien asioista.

Pienenä valtuustoryhmänä varhaiskasvatuksen opettajat tarvitsevat tavoitteilleen tukea muilta opettajaryhmiltä.

– Yleissivistävien ja ammatillisten opettajien ryhmät tukivat meitä hienosti KVTES–OVTES-siirron yhteydessä, Parkkinen kiittää.

Parkkinen listaa valtuustovuosiltaan kaksi onnistumista ylitse muiden.

Ensimmäinen oli varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriöön. Toinen ilonaihe on varhaiskasvatuksen opettajien irtautuminen kunnallisesta yleisestä KVTES-sopimuksesta opetusalan omaan OVTES-sopimukseen.