Työntekijöiden tukijoukot

Luottamusmies, pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu muodostavat linkin työntekijöiden ja työnantajien välille. Kaikki nämä toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisyhdistyksensä kanssa.

Luottamusmies jäsenten apuna

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja, ensimmäinen linkki työntekijän ja järjestön välillä. Hän valvoo työehtosopimusten ja työelämää koskevien lakien noudattamista sekä työrauhan toteutumista. Lisäksi hän avustaa ammattijärjestöön kuuluvia jäseniä virka- ja työsuhdeasioissa.

Luottamusmies myös neuvoo jäseniä työaikaan ja palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin, virkavapaisiin, määräaikaisuuksiin sekä varoituksiin, irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvissä asioissa. Hän on tuntee työpaikan olosuhteet, määräykset ja sopimukset.

 

Pääluottamusmies kantaa kokonaisvastuun

Pääluottamusmies edustaa koko henkilöstöä ja hänet valitaan luottamusmiesten joukosta. Pääluottamusmiehiä on etenkin julkisella puolella.

Pääluottamusmies tai luottamusmies on jäsenten edustaja paikallisissa neuvotteluissa ja yhteistoimintaryhmissä.

Jokaisessa kunnassa on Julkisalan neuvottelujärjestö Jukoa edustava pääluottamusmies. Luottamusmiesten määrä on sidoksissa edustettavien henkilöiden lukumäärään.

Pääluottamusmies voi käyttää luottamusmiestehtäviin yhden työpäivän viikossa 105:tä edustettavaa kohden. Suurimmissa kaupungeissa pääluottamusmies voi olla päätoiminen, jolloin hän on vapautettu muista työtehtävistä.

 

Paikallisyhdistys vastaa paikallisesta edunvalvonnasta

Jokainen jäsen kuuluu johonkin paikallisyhdistykseen, koska OAJ:hin liitytään paikallisyhdistyksen kautta. Paikallisyhdistyksellä on OAJ:n myöntämät neuvottelu- ja sopimusoikeudet.

Paikallisyhdistys on joko kunta- tai työnantajakohtainen, ja sillä voi olla opettajaryhmä- ja oppilaitoskohtaisia alayhdistyksiä eli opettajayhdistyksiä.

Paikallisyhdistys ja alayhdistykset edistävät alan ammattilaisten yhteenkuuluvuutta ja järjestävät koulutusta ja virkistystoimintaa.

Pääluottamusmies ja luottamusmies toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisyhdistyksen kanssa ja osallistuvat niiden hallitusten kokouksiin asiantuntijaroolissa pitäen oman ajankohtaiskatsauksensa. Näin yhdistyksen hallitus tietää, millainen tilanne jäsenten työpaikoilla on.

Työsuojeluvaltuutettu edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Työsuojeluvaltuutettu kaikkien tukena

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa eli turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Hänen edustamansa työntekijät voivat olla monen eri ammattijärjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

Valtuutettu parantaa työpaikan asioita ja edistää työntekijöiden hyvinvointia. Hänen yhteistyökumppaneitaan ovat muun muassa esihenkilöt, työsuojelupäällikkö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään kymmenen työntekijää.

 

Luottamusvaltuutettu luottamusmiehen sijaan

Työyhteisö voi valita luottamusvaltuutetun, jos luottamusmiehen valitseminen ei ole mahdollista. Luottamusvaltuutetulla on hieman pienemmät valtuudet ja oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Luottamusvaltuutettuja on varsinkin yksityisellä puolella, esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa. Luottamusvaltuutetun tehtävistä on säädetty työsopimuslaissa.

Luottamusvaltuutettu voi edustaa työntekijöitä muissakin kuin laissa säädetyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa, jos hänet siihen valtuutetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi palkkaus ja työaikajärjestelyt. Silloin luottamusvaltuutettu edustaa kaikkia eri järjestöihin kuuluvia työpaikan työntekijöitä.

 

OAJ:n ja Jukon luottamusmiehiä

Kaikki yksityisten oppilaitosten luottamusmiehet ovat oaj:läisiä. Heitä on noin 500.

Muita OAJ:n jäseniä edustavat jukolaiset luottamusmiehet. Jukolla on noin 3 900 luottamusmiestä, joista yli 700 on pääluottamusmiehiä, 1 700 muita varsinaisia luottamusmiehiä ja loput varaluottamusmiehiä.

Kunta-alalla on jukolaisia luottamusmiehiä noin 1 800. Jukon luottamusmiesten edustamat jäsenet toimivat useiden eri työehtosopimusten piirissä, mikä lisää luottamusmiehen tehtävän vaativuutta.