Tarkkana lops-työssä: Arvioinnista ei pidä tehdä kivirekeä

Lukion uudessa opsissa on vahvasti läsnä oppimisen aikainen eli formatiivinen arviointi. Uutta ovat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, joiden saavuttaminen arvioidaan osana oppiaineita. Paikallista lopsia laadittaessa on oltava hereillä, ettei arvioinnista tehdä turhan kuormittavaa.

Oppimisen aikainen arviointi korostuu

Uudessa lopsissa perinteisen summatiivisen, opintojakson lopuksi tapahtuvan arvioinnin rinnalle tulee yhä selkeämmin formatiivinen eli oppimisen aikainen arviointi.

Formatiivinen arviointi on pitkälti suullista palautetta, vaikkapa kannustusta tai virheiden korjaamista. Se voi olla myös opiskelijan itse- tai vertaisarviointia opettajan tuella.

Formatiivinen arviointi ei ole mikään uusi asia, nyt se on vain kirjattu entistä selkeämmin opsiin, pohtii psykologianopettaja ja opinto-ohjaaja Krista Kautto Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiosta.

– Aina ei ole välttämättä hoksattu, että vuorovaikutteinen palautekin on arviointia.

 

Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana oppiaineita

Uusi lops tuo tullessaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Niihin kuuluu kuusi osa-aluetta: globaaliosaaminen, hyvinvointitaidot, vuorovaikutus, eettisyys ja ympäristöosaaminen, yhteiskunnalliset taidot sekä monitieteisyys ja luovuus.

Tavoitteiden täyttyminen arvioidaan osana oppiainetta, ei siis erikseen.

– Opettajalla on ymmärrys siitä, mihin kohtaan laaja-alaista osaamista jokin tietty asia liittyy, arviointikysymyksiin erikoistunut tutkija Najat Ouakrim-Soivio sanoo.

Kaikkia osa-alueita ei tarvitse olla jokaisessa opintojaksossa. Ops-prosessissa niiden toteutumista tulisikin tarkastella koko koulun tasolla.

Matematiikan lehtori Riikka Lokka kertoo, että heillä Lappeenrannan lyseon lukiossa on painotettu ops-työssä malttia.

– Kaikkien ei pidä yrittää tehdä joka opintojaksossa kaikkea. Se keventää myös yksittäisen opettajan taakkaa.

 

Ei liian kuormittavia kirjauksia

Arvioinnista ei kannata tehdä paikalliseen opsiin liian kuormittavia kirjauksia, korostaa erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä. Esimerkiksi formatiivisessa arvioinnissa on tärkeää muistaa, että se on pääosin suullista, eikä sen antamiseksi kannata luoda työläitä käytänteitä.

– Paikalliseen opetussuunnitelmaan ei pidä kirjoittaa mitään ylimääräistä, vaan kaikessa on syytä miettiä, edellyttääkö valtakunnallinen ops sitä.

Koko ajan on muistettava, että arviointia tehdään opiskelijan hyväksi. Monipuolisen arvioinnin tarkoitus ei ole lisätä opiskelijoilla teetettäviä kokeita.

 

Tavoitteet selkeiksi opiskelijalle

Ouakrim-Soivio kannustaa opettajia sanoittamaan opiskelijoille, mihin arviointia tarvitaan: miten sitä voi hyödyntää ja mikä sen merkitys oppimaan oppimisessa on.

Ouakrim-Soivio kertoo hiljattain analysoimastaan tutkimusaineistosta, joka perustui 1 800 lukiolaisen vastauksiin. Nämä antoivat heikot pisteet väittämälle ”saan opettajalta palautetta kurssin aikana”.

Tutkimuksen laadullisesta aineistosta tulikin esille, että kaikki opettajat eivät välttämättä kiinnitä riittävästi huomiota palautteen sanoittamiseen.

Opiskelijoilta kuuluu toisinaan viestiä, että kurssiarvosanat tuntuvat merkityksettömiltä, kun jatko-opintoihin pyrittäessä katsotaan vain ylioppilastutkinnon arvosanoja.

– Tämä on minusta kummallista tulkintaa. Totta kai kurssiarvosanoja tarvitaan, ne kertovat opiskelijalle hänen osaamisestaan sillä hetkellä.

Ouakrim-Soivio suosittelee, että aina opintojakson alussa opettaja käy yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi tavoitteet ja sen, mihin arviointi perustuu.

– Se tekee arvioinnin läpinäkyväksi ja tukee opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja.

 

Paikallisesti paljon pelissä

Uudessa opsissa lukio-opinnot eivät enää koostu kursseista vaan opintojaksoista, joiden laajuutta mitataan opintopisteillä. Ops-perusteissa pakolliset opinnot on jaoteltu 1–3 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi, jotka toimivat opintojaksojen rakennusaineina. Opintojakso voi sisältää moduuleita useammasta eri oppiaineesta.

Paikallisesti päätetään, millaisia opintojaksoja rakennetaan ja miten ne arvioidaan.

Myös arviointikulttuurin periaatteet ja yhteiset käytänteet ratkaistaan paikallisesti.

 

Paikallinen ops-työ meneillään

Lukioissa on parhaillaan meneillään paikallinen opetussuunnitelmatyö. Ops-perusteet annettiin viime marraskuussa, ja paikallisella ops-työllä on aikaa ensi marraskuuhun.

Tarkoitus on, että lukioiden uudet opsit ovat esiteltävissä ysiluokkalaisille kevättalvella 2021. Muuttuneen opsin mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

OAJ vaatii, että opettajien täydennyskoulutusta lisätään uuden opetussuunnitelman toimeenpanon tukena riittävän pitkäkestoisesti. Erityisesti pitää lisätä arviointi-, ohjaamis- ja digiosaamista. Koulutasolla toimiva tutoropettajamalli on osoittautunut tässä hyväksi.