Nähdyksi tuleminen motivoi oppimaan – opettajan tarjoamalla tunnetuella on iso merkitys

Tutkijatohtori Anne-Elina Salo tarkasteli väitöskirjassaan vuorovaikutuksessa ilmenevän tunnetuen merkitystä varhaisnuorille. Se että opettaja kuuntelee ja kohtaa oppilaan tämän omista lähtökohdista, näyttäisi vahvistavan opiskelumotivaatiota.

Tutkit opettajien ja oppimisen haasteista kärsivien oppilaiden välistä vuorovaikutusta, koska haluat pysäyttää yhteiskunnan eriarvoistumisen.

Hyvä näkökulma! On tärkeää, että jokainen oppilas tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia ja voi osaltaan ehkäistä eriarvoistumista.

Halusin välttää ongelmien kapea-alaista paikantamista yksilöön. Oppilaan korjaamisen sijaan on tärkeää kehittää vuorovaikutusta niin, että jokaisen varhaisnuoren tarpeet tulisivat kohdatuksi.

 

Opettajan oppilaille antama tunnetuki tarkoittaa sitä, että opettaja opettaa oppilaita tunnistamaan omia tunteitaan.

Tutkimuksessani tunnetuki on laajemmin opetukseen liittyvää vuorovaikutusta. Erityisen tärkeää on se, että opettaja osaa tunnistaa ja huomioida oppilaiden moninaisia tarpeita, näkökulmia ja kiinnostuksen kohteita.

 

Oppimisen kannalta opettajan on tärkeämpää osata luoda myönteistä ilmapiiriä ja tuntea oppilaiden harrastukset kuin hallita kielioppi tai atomin rakenne.

Tunnetuki ja turvallinen oppimisympäristö luovat perustan oppimiselle. Tutkimustilanteissa, joissa opettaja kuunteli aidosti kiinnostuneena, miten oppilaat itse ymmärsivät asian, oppilaat keskustelivat opettajan kanssa innostuneesti myös oppimissisällöistä.

 

Opettajan pitäisi suhtautua hyväksyvästi tuolilla keinumiseen ja kovaääniseen nauramiseen, koska ne ovat merkkejä siitä, että oppilas on syventynyt oppimiseen.

Olennaista on tunnistaa tilannekohtaisesti, mitä käyttäytymisen takana on. Joskus on tärkeämpää pysähtyä kuuntelemaan oppilaan innostunutta kertomusta kuin keskeyttää kertomus ja pyytää oppilasta pysymään paikoillaan.

Tunnetuki vaikuttaa myös hiljaisesti työskentelevien motivaatioon – kysytäänkö heiltä esimerkiksi kuulumisia tai mitä he ajattelevat tehtävästä.

 

Opettaja tarvitsee psykoterapeutin koulutuksen, jotta hän kykenee riittävästi tunnistamaan oppilaiden tarpeita sekä reflektoimaan omia tunteitaan ja oppilaista tekemiään tulkintoja.

Opettajankoulutuksessa ja jatkuvassa ammatillisessa kehittymisessä nostaisin tunne- ja vuorovaikutustaidot oppimistavoitteiden keskiöön.

Koulun arjessa oppilaiden tarpeita ei pysty huomioimaan yksilöllisesti joka sekunti. Olisi kuitenkin tärkeää, että jokainen oppilas kokisi ainakin kerran koulupäivän aikana tulleensa nähdyksi. Lämpimän, kannustavan ilmapiirin luomisella pääsee suhteellisen pitkälle.