Jäsenelle nyt: Tunnit näkyviin työsopimuksiin

Lukeeko työsopimuksessasi vain päätoiminen tai sivutoiminen tuntiopettaja tai osa-aikainen opettaja? Myös tällaiseen vaihtelevan työajan sopimukseen pitää kirjata tuntimäärät näkyviin, jos työtä on säännöllisesti jokin vähimmäismäärä esimerkiksi viikoittain.

Vaihtelevan työajan sopimuksia on kaikissa oppilaitosmuodoissa ja eri opettaja-ammateissa. Oleellista on, että työsopimuksen työaikaehto vastaa todellista tilannetta.

Jos työtä todellisuudessa on joka viikko esimerkiksi 10–20 tuntia, työsopimusta ei saa kirjoittaa niin, että työmäärä vaihtelee 0–20 tunnin välillä viikoittain. Pelkkä maininta sivu- tai päätoimisesta tuntiopettajasta ei myöskään riitä korvaamaan tuntimäärien kirjausta.

Jos työ aidosti vaihtelee niin, ettei sitä kaikilla viikoilla ole lainkaan, niin sanotut nollatuntisopimukset ovat työsopimuslain mukaan laillisia. Opetusalalla ne ovat kuitenkin harvinaisia, koska opetus suunnitellaan yleensä lukuvuodeksi tai kalenterivuodeksi kerrallaan.

Työsuhteen vaihtelevan työajan määräykset koskevat ainoastaan kuntien ja kuntayhtymien työsuhteisia opettajia, eivät virkasuhteessa olevia opettajia.

 

Jos työsopimuksesta puuttuu työaikamerkintä, sen muuttamiseen tarvitaan opettajan omaa aktiivisuutta, mutta se kannattaa, lakimies Eija Mali OAJ:stä sanoo.

Kun tunnit on kirjattu työsopimukseen, työnantaja ei esimerkiksi voi tiputtaa tuntimäärää nollaan ilman yt-neuvotteluja ja osa-aikaistamista.

– Vakaalla tulotasolla opettajan on helpompi suunnitella elämäänsä.

Jos opettajan toteutunut työaika kuuden viime kuukauden ajalta osoittaa, ettei työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika vastaa todellista tilannetta, hän voi pyytää työnantajalta neuvottelua työaikaa koskevan ehdon muuttamiseksi.

Työsopimuslain mukaan neuvottelut on käytävä kohtuullisessa ajassa. Apuun voi pyytää esimerkiksi luottamusmiestä.

Opetusalalla lukuvuoden työmäärä voi painottua esimerkiksi syyslukukaudelle. Työajan järkevä tarkastelujakso voi sen vuoksi usein olla kokonainen lukuvuosi tai kalenterivuosi.

 

Esimerkki 1
Opettaja palkataan perhevapaalle jäävän luokanopettajan sijaiseksi. Työsopimukseen pitää kirjata työajaksi sijaisuudesta aiheutuvat opetustunnit ylitunteineen sekä mahdolliset muut tehtävät. Työaikaehto ei siis voi olla pelkästään esimerkiksi ”päätoiminen tuntiopettaja”.

Esimerkki 2
Sivutoimisella ranskan kielen tuntiopettajalla on kahden edellisen lukuvuoden aikana ollut vähintään 10 opetustuntia viikossa. Työsopimuksessa on työaikaehtona ainoastaan sivutoiminen tuntiopettaja. Työaikaehto tulee päivittää siten, että työaika on vähintään 10 tuntia viikossa.

Esimerkki 3
Eräässä ammattioppilaitoksessa toimintaa suunnitellaan kalenterivuosittain neljässä jaksossa. Ammatillisten aineiden opettajalla on 15 opetustuntia kahdessa ensimmäisessä jaksossa ja kahdessa viimeisessä jaksossa 5 tuntia.
Työsopimuksessa työaikaehtona tulee olla 5–15 tuntia viikossa. Mahdolliset opetuksettomat jaksot pitää kirjata sopimukseen, jotta työttömyysturvan saaminen ei vaarannu.