Uudet sopimukset kolmelle sopimusalalle — kikystä erilaisia ratkaisuja

Ensimmäiset kolme opetusalan työehtosopimusta hyväsyttiin jo ennen kuin sopimuskausi 31. maaliskuuta päättyi. Paheneva virusepidemia vauhditti neuvotteluiden tahtia. Yli 10 000 OAJ:n jäsentä sai tiukan väännön jälkeen uuden kaksivuotisen ja yleisen linjan mukaisen työehtosopimuksen.

Ammattikorkeakoulun opettajille lisää sitomatonta työaikaa ja kiky-tunnit pois

Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus muuttaa merkittävästi ammattikorkeakoulun opettajien työaikaa. Sivistalaisissa ammattikorkeakouluissa opettajan uusi työaika on kiky-työajan poistuttua 1 600 tuntia vuodessa, josta sitomatonta työaikaa on oltava vähintään 28 prosenttia. Samalla opettajille tulee velvoite säännöllisesti seurata työajan käyttöään.

Työaikamuutos tulee voimaan 1.8.2020 tai ensi vuoden alusta, jos oppilaitos on kalenterivuosisuunnittelussa. Työaikamääräykset säilyvät entisellään niillä tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajilla, jotka olivat työsuhteessa ennen uuden työehtosopimuksen voimaantuloa 1.4.2020.

Ammattikorkeakoulun opettajien palvelussuhteen ehdoista sovitaan työehtosopimuksen amk-liitteessä. Yksityisen opetusalan sopimus kattaa kaikki koulutusmuodot lukuun ottamatta varhaiskasvatusta, ja sen piirissä on yli 8 000 OAJ:n jäsentä.

Oppilaitoksia neuvotteluissa edustaa Sivistystyönantajat.

 

Sitomattoman työn minimiehto parani

Ammattikorkeakoulun opettajien työajoista käytiin pitkä, sitkeä vääntö osana muutoinkin raskaita neuvotteluja, OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo kertoo.

Hän pitää työaikamääräyksen muutosta merkittävänä, sillä noin kolmella neljästä amk-opettajasta sitomattoman osuus on ollut 25 prosenttia työajasta.

– Yhden prosenttiyksikön vaikutus on 16 tuntia. Kun sitomaton työaika nousee esimerkiksi kolmella prosenttiyksiköllä, opettaja saa 48 tuntia lisää sitomatonta työaikaa. Näin opettajan vapaus valita työn tekemisen aika ja paikka kasvaa, Repo havainnollistaa.

Amk-opettajilla on runsaasti työtehtäviä, joihin tarvitaan sitomatonta työaikaa. Kun sitomattoman työn minimiehto paranee, voi opettaja sopia esimiehensä kanssa jopa kokonaisten työviikkojen käyttämisestä sitomattomaan työhön.

Sovittu 28 prosentin minimi koskee myös uusia amk-opettajia.

 

Pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolia-ammattikorkeakoulun pääluottamusmies Ulla Vaherkoski on hyvillään sitomattoman työajan lisääntymisestä. Sitomattoman työajan soveltamiseen liittyy kuitenkin käytännön haasteita.

– Lukuvuosi on jaettu periodeihin, eivätkä ne useinkaan ole tasaisesti kuormittavia.

Oman vaikeutensa työajan suunnitteluun tuo se, että opettajan työ sisältää paljon muutakin kuin opetusta. Opettajat toimivat myös monien yhteistyökumppaneiden kanssa muun muassa hankkeissa ja projekteissa, jolloin he joutuvat sitoutumaan heidän aikatauluihinsa.

– Opettajan voi olla vaikea pitäytyä suunnittelemassaan työajan käytössä. Silti muistutan, että opettajan on tärkeä suunnitella ja seurata itse työaikaansa. Muut eivät sitä hänen puolestaan tee, Vaherkoski tähdentää.

 

Kahdet yleiskorotukset, kaksi järjestelyerää

Sopimuskausi yksityisellä opetusalalla on kaksi vuotta, 1.4.2020–31.3.2022. Yleiskorotuksia on kaksi, molemmat 1,1 prosenttia, ja ne tulevat maksuun 1.8.2020 ja 1.6.2021. Niillä korotetaan henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja palkkioita.

Paikallisia eriä on jaossa kaksi, 0,5 prosenttia 1.12.2020 ja 0,5 prosenttia 1.2.2021.

Jälkimmäisestä järjestelyerästä puolet varataan niihin tarpeisiin, joita nousee esille sopimuskauden tuntiopettajatyöryhmätyössä. Loput paikallisista eristä jaetaan työnantajan päättämällä tavalla, ja perusteena on työn vaativuus tai työssä suoriutuminen.

Sivistan ammatillisten oppilaitosten opettajia koskee vain jälkimmäinen, vuoden 2021 erä. Tämä johtuu siitä, että kun ammatillisten vuosityöajasta sovittiin keväällä 2018, osapuolet sopivat käyttävänsä seuraavan palkkaratkaisun järjestelyvaraerän vuosityöajan käyttöönottoon.

 

Kiky-tunnit poistuvat

Kiky-työaikamääräykset poistuvat kaikista yksityisen sopimusalan liitteistä. Tilalle tuli osin työaikaa, joka tähtää opettajan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Yleissivistävät opettajat osallistuvat vuosittain enintään kuusi tuntia omaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia edistävään toimintaan. Yhteissuunnittelutyöaika määritetään koko lukuvuodelle, jolloin koulujen on suunniteltava ys-ajan sisältö ja seurattava sen käyttöä yhteisesti sovitulla tavalla.

Kiky-määräysten poistaminen ei vaikuta ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan, koska vuosityöaikaan ei sisältynyt kiky-tunteja.

Ammattikorkeakoulujen työaikamääräyksestä kiky-tunnit poistuivat kokonaan, eikä tilalle tullut kompensaatiota.

Muiden oppilaitosmuotojen opettajat osallistuvat enintään 12 tuntia omaa ammattitaitoa edistävään täydennyskoulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Vuosityöajassa oleville kansanopistojen opettajille vastaava 12 tunnin kokonaisuus lisätään sitomattomaan työaikaan. Musiikkioppilaitosten päätoimisilta ja sivutoimisilta tuntiopettajilta poistuvat kiky-tunnit, eikä tilalle tule muita työaikamääräyksiä.

 

Tuntiopettajien työehtoja perataan

OAJ ja Sivista varautuvat lukiolain ja lukion opetussuunnitelmien uudistumiseen elokuussa 2021. Työehtojen muutostarpeita valmistellaan työryhmässä.

Työryhmätyönä selvitetään myös tuntiopettajien työsuhteen ehtoja. Lisäksi yksi ryhmä miettii keinoja työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Koronaehto talousvaikeuksien varalle

Yksityisen opetusalan sopimukseen sisältyy koronaehto, joka voi laueta painavista virusepidemiasta johtuvista taloudellisista syistä. Jos tiukat ehdot täyttyvät, voidaan paikallisesti sopia, että 1.12.2020 järjestelyerän tasoa ja maksuajankohtaa muutetaan.

 

Aikuiskoulutuskeskusten viikkotyöaika palautuu kikyä edeltäneelle tasolle

Uusi aikuiskoulutuskeskusten sopimus tuli voimaan 1.4.2020. Sopimuskauden pituus ja palkankorotukset ovat samat kuin yksityisen opetusalan ratkaisussa eli sopimuskausi on 24 kuukautta ja sopimuksen kustannusvaikutus 3,2 prosenttia. Myös aikuiskoulutuskeskuksia koskee koronalauseke.

Viikkotyöaika palautuu kikyä edeltäneelle tasolle 1.8.2020. Opettajien pitää kuitenkin osallistua enintään 12 tuntia omaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen tai työkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan. Yhteisistä periaatteista neuvotellaan OAJ:n luottamusmiehen kanssa.

Kokemuslisien hyväksilukemiseen tulee muutos. Vastedes myös yrittäjätoiminta kartuttaa opettajan kokemuslisiä, mitä OAJ:n työmarkkina-asiamies Minna Vakkuri pitää tervetulleena uudistuksena.

OAJ:n ja Sivistystyöantajien kanssa neuvottelema ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus koskee noin 550:tä OAJ:n jäsentä.

 

Yliopistojen opetustuntikatot säilyvät

Opetustuntikatot pysyivät ja kiky-tunneista löytyi ratkaisu. Tällä päästään eteenpäin, mutta yliopistojen työehtoihin jäi myös paljon parannettavaa. Sopimuskaudella pitää ratkaista esimerkiksi, miten verkko-opetus otetaan huomioon yliopistojen työehdoissa.

Näin kiteyttää yliopistojen uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen satoa Yliopistojen opetusalan liiton puheenjohtaja ja OAJ:n hallituksen jäsen Santeri Palviainen Oulun yliopistosta. Hän on tyytyväinen uuteen sopimukseen kokonaisuutena, vaikka kikyn poisto ei kokonaan onnistunutkaan.

Neuvottelujärjestö Juko neuvotteli yliopistojen työehtosopimuksesta Sivistystyönantajien kanssa. Sivista oli asettanut kiky-työajan poistamiselle korkean hinnan eli se vaati vastineeksi lukuisia heikennyksiä, jotka neuvottelujen kuluessa onnistuttiin kuitenkin torjumaan.

Neuvotteluosapuolet Sivista, Juko sekä ammattiliitot JHL ja Pro tiivistivät koronaepidemian pahetessa neuvottelutahtiaan ja saavuttivat Jukon sopimusaloista ensimmäisenä neuvottelutuloksen jo 24.3.

 

Palkankorotukset 3,2 prosenttia kahden vuoden aikana

Yliopistosopimus koskee yli 2 000:ta OAJ:n jäsentä yliopistoissa ja niiden harjoittelukouluissa. Huhtikuun alusta voimaan tullut uusi työehtosopimus on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen.

Korotukset ovat 24 kuukauden sopimuskaudella 3,2 prosenttia. Yleiskorotukset maksetaan kaikille yliopistolaisille 1,1 prosentin suuruisina 1.8.2020 ja 1.6.2021.

Palkkausta kohentavat myös kaksi 0,5 prosentin paikallista erää 1.12.2020 ja 1.12.2021. Ne käytetään työnantajan esittämällä tavalla joko tehtäväkohtaiseen palkanosaan, johon kuuluvat myös vaativuuslisät, tai henkilökohtaiseen palkanosaan.

 

Opetustuntikatot säilyvät

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöltä kiky poistuu puolittain 1.8.2020. Tämän seurauksena vuotuinen työaika laskee 1 624 tunnista 1 612 tuntiin.

Myös opetustuntikatot laskevat joko 455 tunnista 452 tuntiin tai 396 tunnista 394 tuntiin. Professorien uusi opetustuntikatto on 141 tuntia.

Palviainen toteaa, että oleellisinta oli opetustuntikattojen säilyminen. Hänen mukaansa opetustuntikatot ovat tärkeitä, koska ne ovat tällä hetkellä ainoa tapa varmistaa, että opettajan opetusmäärä pysyy kohtuullisena.

– Kiky-tunnit poistuivat opetus- ja tutkimushenkilöstöltä vain puolittain. Ratkaisu oli kohtuullinen kokonaistyöajassa oleville, mutta seuraavalla neuvottelukierroksella voitaisiin neuvotella työajan alentamisesta edelleen, Palviainen ehdottaa.

 

Työryhmät valmistelevat tulevia tes-muutoksia

Osana sopimusta sovittiin työryhmistä, jotka sopimuskauden kuluessa valmistelevat tarpeellisia palvelussuhteen ehtojen muutoksia.

Santeri Palviainen nostaa esille niistä erityisesti kaksi. Ensimmäinen tarkastelee opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä. Toinen puolestaan vertailee yliopistojen uramalleja ja meritoitumistapoja sekä selvittää palkkausta ja uralla etenemistä.

– Yliopistorakennukset ovat koronan vuoksi kiinni, mutta työ yliopistoissa jatkuu keskeytyksettä etänä. Tämä muistuttaa konkreettisesti tarpeesta sopia verkko-opetuksen palvelussuhteen ehdoista.

Yliopistojen työehtosopimus ei tätä nykyä tunnista verkko-opetusta lainkaan.

– Onneksi tätäkin kysymystä voidaan nyt valmistella sopimuskauden aikana, Palviainen toteaa.

 

Harjoittelukoulut varautuvat lukiouudistukseen

Lukio-opetus uudistuu syksystä 2021 lähtien uuden lukiolain ja uusien opetussuunnitelmien myötä. Yliopistojen harjoittelukoulut varautuvat tähän Sivistan ja OAJ:n työryhmässä, joka selvittää työehtojen muutostarpeita sekä lukioresurssia ja erilliskorvauksia.

Uudistuksen toimeenpanoon on luvassa myös palkkarahaa, sillä puolet vuoden 2021 paikallisesta erästä käytetään lukiouudistukseen.

Harjoittelukouluissa kiky-tunneista puolet on käytetty lukuvuosittaiseen lisätyöhön. Tämä määräys poistuu 1.8.2020. Yhteissuunnittelutyöajan määrä säilyy nykyisellään.

Uusi sopimus tuo harjoittelukoulujen opettajille mahdollisuuden osallistua opettajankoulutuslaitosten opiskelijavalintakokeiden järjestämiseen, jos tästä sovitaan rehtorin kanssa. Valintakokeiden arviointityöstä maksetaan 35 euroa tunnilta. Tällainen uusi työmahdollisuus on jo tänä keväänä.

 

Koronalauseke talousvaikeuksien varalle

Paikallisten erien tasoon ja maksuajankohtiin voidaan pääluottamusmiehen kanssa sopia poikkeuksia, jos yliopistolla on tähän painavat koronaepidemian aiheuttamat perusteet.

 

Kiky-tunnit pois valtion opetushenkilöstöltä

Valtion työntekijät saavat yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja pääsevät eroon kiky-tunneista. Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 23 kuukautta, 1.4.2020–28.2.2022.

– Erityisesti kiky-ratkaisusta jouduttiin vääntämään, OAJ:n työ- markkina-asiamies Petra Kirkko-Jaakkola kertoo neuvotteluista.

OAJ:llä ei ole valtion sopimuspöydässä omaa neuvottelijaa, vaan neuvottelijana on neuvottelujärjestö Juko. OAJ neuvottelee kuitenkin tarkentavat sopimukset suoraan eri oppilaitosten koulutuksesta vastaavien valtion virastojen, esimerkiksi Opetushallituksen, kanssa. Kirkko-Jaakkola on OAJ:n neuvottelija näissä pöydissä.

Tarkentavissa neuvotteluissa sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista erityiskysymyksistä.

Toukokuun loppuun mennessä sovitaan myös, miten kiky-työajan purku oppilaitoksissa toteutetaan. Tästä neuvottelevat Valtion työmarkkinalaitos ja Juko.

 

Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta, jossa ensimmäinen on 1,1 ja toinen 0,97 prosenttia tai vähintään 20,37 euroa. Yleiskorotukset maksetaan 1.8.2020 ja 1.6.2021

Kolmas erä on virastoerä 1,0 prosenttia, joka on neuvoteltava 15.3.2021 mennessä. Jos sen jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, se jaetaan yleiskorotuksena. Erä maksetaan 1.5.2021.

Luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 3,07 prosenttia 1.8.2020.

 

Sopimuskaudelle viisi työryhmää

Sopimuskaudella valtion sopimuskysymysten parissa työskentelee viisi työryhmää. Niistä työhyvinvointityöryhmä kiinnittää erityistä huomiota kehityskeskusteluihin. Muut työryhmät ovat matkatyöryhmä, tilastotyöryhmä, työaikatyöryhmä sekä palkkausjärjestelmän työryhmä.

 

Sopimus koskee reilua 600:aa OAJ:n jäsentä

Valtion oppilaitoksia ovat esimerkiksi Opetushallituksen Valteri-koulu ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämät koulukodit. Sopijaosapuolina valtion virka- ja työehtosopimuksessa ovat neuvottelujärjestö Juko, Ammattiliitto Pro, Julkisten- ja hyvinvointi- alojen liitto JHL sekä Valtion työmarkkinalaitos VTML. Viime viikolla saavutettu neuvottelutulos koskee 72 000:ta valtion palkansaajaa.