Näillä eväillä ammatillinen nousuun

Ammatillisen koulutuksen reformi saatiin voimaan, mutta koulutuksen järjestäjiltä ja päättäjiltä se vaatii töitä ja ratkaisuja myös tulevina vuosina. OAJ:n ammatillisessa tiimissä valmisteltiin paketti, jolla amis kohotetaan sen ansaitsemaan nosteeseen.

Eivät ole aivan helppoja nuo jättiuudistukset. Katsokaa vaikka sote-uudistusta, jota on yritetty synnyttää kolme hallituskautta.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen eli reformin nykyinen hallitus sai voimaan. Sekään ei tarkoita, että uudistus olisi sillä valmis.

Reformin on sanottu olevan suurin koulutusuudistus ainakin pariin vuosikymmeneen. Töitä reformi onkin teettänyt opettajille, johtajille ja koulutuksen järjestäjille, kun uutta toimintakulttuuria on ajettu sisään yhä niukemmalla rahoituksella.

Uudistuksen vaikutukset ovat olleet moninaiset. Yksi reformilainsäädännön suurista vaikutuksista on sekin, että ammatillisen toisen asteen opettajat ovat siirtyneet tai siirtymässä vuosityöaikaan.

Myönteistäkin kuuluu: Opetushallituksen maaliskuun alussa julkaisemassa kyselyssä 85 prosenttia opiskelijoista oli tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Osa uusista toimintatavoista on saanut kiitosta opettajiltakin, ainakin silloin, kun niiden toteuttaminen on ollut suunnitelmallista ja resursoitua.

Työ jatkuu. OAJ:ssa reformin vaikutuksia opetukseen ja opettajan työhön on seurattu tarkkaan. OAJ:n ammatillisen koulutuksen asiantuntijatiimi kokosi paketin, jonka avulla reformin pienet ja suuret valuviat voidaan päättäjien ja koulutuksen järjestäjien johdolla korjata.

 

Opetuksen määrä säädettävä

Reformin seurannassa keskeinen huoli on ollut opiskelijoiden saaman opetuksen määrä.

Perusopetuksessa ja lukioissa opetuksen minimimäärät on määritelty, mutta ammatillisen koulutuksen osaamispisteelle tätä ei ole tehty. Sen seurauksena opetuksen määrä vaihtelee rajusti koulutuksen järjestäjien ja opintokokonaisuuksien välillä. Se ei ole yhdenvertaista.

OAJ:n mukaan yhdelle osaamispisteelle on määriteltävä sitä vastaavan opetuksen tuntimäärä. Se tarkoittaisi tuntimäärää, joka kuluu yhtä osaamispistettä vastaavien tietojen ja taitojen hankkimiseen silloin, kun suorittajalla ei ole aikaisempaa osaamista asiasta. Osaamista omaavien sekä erityisen tuen opiskelijoiden opetusmäärät arvioidaan erikseen.

Lainsäädäntöön parannuksia

Kuka tahansa ei voi antaa opetusta ammatillisessa koulutuksessa.

OAJ:n mukaan asetuksella on säädettävä, että koulutuksen järjestäjällä on oltava yksi kelpoisuusasetuksen vaatimukset täyttävä opettaja jokaista 20 opiskelijaa kohden.

Samoin asetuksella on velvoitettava, että opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan hoksiin kirjataan opettajan antaman opetuksen ja ohjauksen, opinto-ohjauksen sekä erityisen tuen määrä. Määrien tulee olla sellaiset, jotka opettaja ja opiskelija arvioivat opiskelijan tarvitsevan.

Itsenäisessä opiskelussa on nähty tilanteita, jossa esimerkiksi nuori opiskelija on vain jätetty oman onnensa nojaan. OAJ:n mukaan asetuksissa on varmistettava, että itsenäistä opiskelua voidaan kirjata opiskelijalle vain, jos arvioidaan, että hän todella voi saavuttaa osaamistavoitteet itsenäisesti.

Erityisen tuen opiskelijoiden hokseissa on puolestaan arvioitava, paljonko he tarvitsevat erityisen tuen opettajan antamaa opetusta ja ohjausta.

Perusrahoitus viimein kuntoon

Viime vuosikymmenien suurin koulutus-uudistus, ammatillisen koulutuksen reformi, olisi kaivannut taloudellisen selkänojan, jonka avulla uudistuksen hyvät asiat olisi saatettu liitoon.

Vaan mitä teki hallitus? Leikkasi ammatillisesta koulutuksesta kerralla noin 200 miljoonaa euroa.

OAJ vaatii ammatillisen koulutuksen rahoituksen nostamista leikkauksia edeltäneelle tasolle. Perusrahoituksen osuutta on yksinkertaisesti lisättävä. On kiinnostavaa, mitä ammatillisen koulutuksen rahoituksesta sanotaan vaalien jälkeen kirjoitettavassa hallitusohjelmassa.

Talous suunnitelmalliseksi

Rahoitus päätyy oikeisiin asioihin, jos niin päätetään, sillä rahoitusvirtoja voidaan sekä suunnata että seurata.

Rahoitusjärjestelmään tehtyjä muutoksia on arvioitava suunnitelmallisesti ja korjattava niin, että rahoitus tukee nykyistä paremmin koulutuksen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta, OAJ:n korjausesityksissä todetaan.

Rahoitusjärjestelmän muutoksia onkin simuloitava koulutuksen järjestäjätietojen avulla etukäteen ja selvitettävä näin, toteuttavatko ne niitä tavoitteita, joita niille on asetettu.

Lisäksi perusrahoitukseen on lisättävä hoksien laadintaan reformilakiesityksen vaikutusarvioinnissa todettu, mutta perusrahoituksesta yhä puuttuva 10,7 miljoonan euron osa.

Ohjattu löytää suunnan

Opinto-ohjauksen määrä ja opinto-ohjaajien työn mitoitus ovat monessa oppilaitoksessa vaakalaudalla.

Opinto-ohjauksen laadun ja saatavuuden turvaamiseksi OAJ haluaa, että yhdellä opinto-ohjaajalla on ohjattavanaan enintään 200 opiskelijaa.

Entä miksi ammatillisen toisen asteen opiskelija ei saa samanlaista jälkiohjausta kuin hänen ikätoverinsa lukiossa? OAJ:n mukaan oikeus jälkiohjaukseen pitää säätää amisopiskelijallekin.

Jälkiohjauksessa opiskelija saisi opinto-ohjausta työllistymiseen tai muihin opintoihin hakeutumiseen opintojen loppuvaiheessa ja myös keskeyttäessään opinnot. Valmistumisvuotta seuraavan vuoden ajan ohjauksesta vastaisi koulutuksen järjestäjä.

Työpaikoilla on voitava oppia

Reformissa on pyritty vahvistamaan ammatillisen toisen asteen koulutuksen kivijalkaa, työelämälähtöisyyttä. Työpaikalla oppiminen ei kuitenkaan onnistu pelkästään työntämällä opiskelijat työpaikoille.

OAJ:n mukaan hoksiin tulisi kirjata, miten ja kuinka paljon opettaja osallistuu opiskelijan koulutus- ja oppisopimuskoulutukseen työpaikalla.

Niillä työpaikoilla, joilla tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen osoittaminen ei kokonaan onnistu arviointikriteerien mukaisesti, näyttökoe on voitava hajauttaa sekä työpaikalla että oppilaitoksessa tehtäväksi.

Koulutuksen järjestäjän on kirkastettava rooliaan työelämän kehittäjänä ja myös esimerkiksi henkilöstökoulutuksen järjestäjänä. Työelämän ja eri alueiden päättäjien tietoisuutta ammatillisen toisen asteen yhteistyön muodoista on lisättävä.

Koulutus ratkaisee

Nyt julkaistun korjauspaketin lisäksi tulevia kansanedustajia ja hallitusta evästetään ammatillisen koulutuksen kysymyksistä myös OAJ:n eduskuntavaaliohjelmassa.

Vaaliohjelman esitykset ammatillisen koulutuksen kehittämisestä sisältävät muun muassa osaamiseen, nuorten osallisuuteen sekä esimerkiksi koulutustasojen nivelvaiheiden sujuvuuteen liittyviä parannusehdotuksia.

Tutustu OAJ:n vaalitavoitteisiin: