Kuva sijaisten palkkakohtelusta tarkentuu

Kaksi kolmesta opetuksen järjestäjästä maksaa määräaikaiselle opettajalle palkan koko lukuvuodelta, selvisi OAJ:n luottamusmieskyselystä.

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkanmaksusta saatiin lisätietoa, kun OAJ teki asiasta kyselyn kuntien pääluottamusmiehille ja yksityisen opetusalan luottamusmiehille.

Tulosten mukaan noin kaksi kolmesta opetuksen järjestäjästä palkkaa sijaisen koko lukuvuodeksi eli myös kesäksi, jos viranhaltija ei palaa kesäksi töihin.

Yleissivistävässä koulutuksessa viidesosa ja musiikkioppilaitoksissa noin neljäsosa sijaisista palkataan ainoastaan lukuvuoden työajaksi, esimerkiksi koulun aloituksesta kevätjuhlaan saakka.

Tilanne, jossa kesäajan palkka maksetaan sekä sijaiselle että kesällä virkavapaalta työhönsä palaavalle viranhaltijalle, jää kyselyssä muutaman prosentin poikkeukseksi.

Kyselyyn vastasi 193 perusopetuksen, lukion ja musiikkiopistojen luottamusmiestä. Suurin osa vastaajista edustaa kuntia.

 

Opettajien työttömyyttä OAJ seuraa kuukausitasolla.

– Työttömyydessä on nähtävissä kesäisin piikki, jossa näkyy jonkin verran laskua. Pahimmillaan työttömiä opettajia oli 14 600 kesällä 2016, kun tämän vuoden heinäkuussa heitä oli 10 500, kertoo OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen.

Hänen mukaansa OAJ:n luottamusmieskyselyn avoimista vastauksista on nähtävissä, että paikallisella vaikuttamistyöllä tilannetta on voitu parantaa osassa kunnista.

”Määräaikaisten opettajien asiasta on keskusteltu useasti ja nyt se on nytkähtänyt eteenpäin”, kirjoitti yksi luottamusmies.

Toisaalta toinen kyselyyn vastannut tiivisti osan opettajista tunnot seuraavasti:

”Samoja kelpoisia määräaikaisia on ollut työssä useita vuosia peräkkäin.”

 

Kysely tehtiin elokuussa puheenjohtaja Katarina Murron aloitteesta. Järjestön hallitus edellyttää, että tilannetta seurataan jatkossakin.

Tieto vaihtelevista käytännöistä lisää määräaikaisten opettajien mahdollisuuksia valita työpaikkansa työnantajan palkkapolitiikan perusteella.

– Monessa kunnassa on pulaa opettajista ja hyvistä sijaisista, joten palkkaehdoilla voi saavuttaa kilpailuetua, Väisänen sanoo.

 

 

 

Täsmennys 14.10.2022

 

Jutussa kerrotaan määrä­aikaisten opettajien kesäajan palkkakohtelusta. Jutun luvut saatiin OAJ:n kyselystä, joka tehtiin perusopetuksen, lukioiden ja musiikkiopistojen luottamusmiehille.

Grafiikaksi nostettiin tilasto, joka kertoo sijaisena työskennelleiden määräaikaisten tilanteesta. Muuallakin jutussa puhutaan nimenomaan sijaisista, mistä saattaa saada virheellisen käsityksen, että muiden määräaikaisten kohtelusta ei olisi kysytty. Siitäkin kysyttiin.

 

Esimerkiksi perusopetuksessa sijaisina toimineista opettajista kesäajan palkka maksettiin 65 prosentille. Kun ottaa lukuun kaikki määräaikaiset, vastaava osuus on hieman pienempi: 59 prosenttia.

Musiikkiopistojen määräaikaisille, siis muillekin ­kuin sijaisille, kesäkeskeytyksen ajan palkka mak­settiin 43 prosentille opettajista. Myös pelkän lukuvuoden työajan palkan saavien osuus on kyselyn mukaan musiikkiopistoissa muita suurempi, ­34 prosenttia.