Tunne tekijänoikeutesi – varo väljiä ja epämääräisiä sopimuksia

Kun sovit tekemäsi oppimateriaalin käytöstä, ole kaukaa viisas ja tunne tekijänoikeutesi. Työnantajalle ei kannata luovuttaa kaikkia oikeuksia laajalla yleissopimuksella. Emeritusprofessori Niklas Bruunin mukaan opetusalalla on liikaa tulkinnanvaraisia sopimuksia.

Mikä on teos?

Yksinkertainen diaesitys, joka sisältää rutiininomaisia asioita, ei välttämättä saa suojaa. Sen sijaan tekijänoikeuden piiriin voi kuulua vaikkapa opetusmoniste, jossa on harjoitustehtäviä ja opettajan omia selvityksiä niiden ratkaisemiseksi.

Lähtökohtaisesti opettajan tekemässä oppimateriaalissa teoskynnys ylittyy: se on riittävän omaperäinen, luovan työn tulos ja siten tekijänoikeuslain mukaan suojattu teos.

 

Tee kirjallinen sopimus

Jos opettaja haluaa luovuttaa tekemäänsä oppimateriaalia muiden käyttöön, hänen kannattaa tehdä asiasta kirjallinen sopimus. Suullisen sopimuksen sisällön osoittaminen jälkikäteen on hankalaa.

Sopimuksesta on syytä tehdä mahdollisimman konkreettinen, jotta osapuolet hahmottavat, mitä sopimus tosiasiassa koskee.

Sopimukseen kirjataan käyttötarkoitus, johon materiaalin tekijänoikeudet luovutetaan. Onko kyseessä esimerkiksi verkko-opetus, opetustallenne vai painettu materiaali?

Kirjattava on myös se, kenelle materiaali on tarkoitettu. Jaetaanko se kenties avoimesti verkossa vai ainoastaan tietyn opintojakson opiskelijoille?

Mitä aikaväliä sopimus koskee? Onko materiaali tarjolla esimerkiksi tietyn kurssin vai koko lukuvuoden aikana?

 

Tunnista itsesi luovan työn tekijänä

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus syntyy aina tekijälle, sille, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Se, että opettajalle on varattu työaikaa oppimateriaalin valmistamiseen ei tarkoita sitä, että tekijänoikeus syntyisi laista poiketen jollekin muulle kuin tekijälle.

Tekijänoikeus ei siirry työnantajalle myöskään palvelussuhteen perusteella. Työantaja ei voi pelkästään palvelussuhteen perusteella käyttää opettajan laatimaa materiaalia. Opetusalan vakiintuneen käytännön mukaan, työantajan tulee sopia opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja niistä saatavasta kohtuullisesta korvauksesta.

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Jos opettaja luo materiaalia, on tärkeää, että opettaja tunnistaa itsensä luovan työn tekijänä ja tuntee omat oikeutensa.

Kun opettaja valmistaa opetusmateriaalia, kaikki tekijänoikeudet ovat hänellä. Opettajalla on oikeus määrätä, missä ja kenelle materiaalia jaetaan ja miten sitä muokataan. Tämä koskee myös verkkokursseja.

– Tekijänoikeuksissa pätevät samat säännöt kuin ennenkin, vaikka opetettaisiinkin etänä. OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen sanoo.

 

Säilytä tekijänoikeudet myös itselläsi

OAJ muistuttaa, että vain harvoin opettajan on tarkoituksenmukaista luovuttaa kaikkia oikeuksia.

– Tekijänoikeutta ei tarvitse luovuttaa kokonaan vaan sitä voidaan paloitella osiin. Lisäksi edelleenluovutus- ja muunteluoikeudesta on sovittava aina erikseen, Ira Hietanen-Tanskanen sanoo.

Jos opettaja tekee yksinomaisen luovutuksen, hän ei saa hyödyntää itse tekemäänsä materiaalia esimerkiksi seuraavassa työpaikassaan. Rinnakkainen luovutus taas tarkoittaa, että opettaja voi jatkossakin materiaaliaan käyttää.

Usein työnantaja haluaa oikeuden päivittää aineistoa. Silloin sopimukseen on hyvä liittää lauseke siitä, että ensisijainen oikeus aineiston muuttamiseen ja kehittämiseen on tekijällä ja että tekijällä on oikeus tarkistaa ja hyväksyä työnantajan toimesta tehdyt päivitykset.

 

Älä tee kokonaisluovutusta

OAJ ei suosittele kokonaisluovutusta eli kaikkien oikeuksien luovuttamista, koska materiaalin tulevat käyttötavat ja tarpeet eivät ole etukäteen tiedossa. Tällöin myös korvauksen määrästä sopiminen on vaikeaa.

Esimerkiksi jotkut Sivistaan järjestäytyneet työnantajat ovat tarjonneet työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kohtuuttoman laaja-alaisia yleislausekkeita. Niissä työntekijä luovuttaa tuottamansa materiaalin kaikki tekijänoikeudet työnantajalle mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus toiselle.

– Lähtökohtana pitää olla, että sekä työnantaja että työntekijä tietävät, mistä he sopivat. Riitatilanteissa voi käydä jopa niin, että liian väljä ja epämääräinen sopimus ei ole oikeudellisesti sitova, sanoo oikeustieteen emeritusprofessori Niklas Bruun, joka on tehnyt OAJ:lle selvityksen opetusalan tekijänoikeuksien sopimuskäytännöistä.

Hänen mukaansa asioista on parempi sopia sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan – kun esimerkiksi käynnistetään jokin verkkokurssihanke.

 

Direktiivi vahvistaa tekijän asemaa

Ongelmana on ollut, että tekijät eivät ole saaneet riittävästi tietoja teostensa käytöstä. Tilannetta pyrkii korjaamaan EU:ssa 2019 hyväksytty DSM-direktiivi, jonka täytäntöönpanosta Suomessa on kevään aikana tulossa hallituksen esitys.

Direktiivin mukaan tekijöillä on luovuttamaton oikeus korvaukseen omista teoksistaan. Teosten käyttäjä on velvollinen antamaan tiedot siitä, missä ja miten teosta on käytetty.