Opettaja kannattavat maalittamisen kriminalisointia

Väärän tiedon levittämistä, yllytystä ja uhkailua. Tätä on opettajienkin kokema maalittaminen.

OAJ:n jäsenet ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi muiden akavalaisten tavoin. Tämä käy ilmi korkeakoulutetuille suunnatun kyselyn tuloksista. Kyselyn teki Akava Works.

Yleisin maalittamisen muoto oli kyselyn mukaan vastaajaa koskevan väärän tiedon levittäminen. Myös OAJ:n jäsenet ovat olleet väärän tiedon levittämisen kohteena. Lisäksi opettajien yksityisiä tietoja on levitetty.

Opettajia on uhkailtu kasvotusten, kirjoituksilla tai sosiaalisen median kautta.

Opettajat tuntevat muita akavalaisia enemmän henkilökohtaisesti työtovereita, jotka ovat joutuneet työhön liittyvän maalittamisen kohteeksi. OAJ:n jäsenistä 43:a prosenttia on uhkailtu, muista akavalaisista uhkailun kohteeksi on joutunut 34 prosenttia.

Opettajia on uhkailtu kasvotusten, kirjoituksilla tai sosiaalisen median kautta. Vastaajista opettajilla oli myös muita useammin kokemuksia siitä, että toisia ihmisiä on yllytetty uhkaamaan heitä.

Suurin osa uhkailuista tulee huoltajilta, mutta joskus uhkaajina ovat myös opiskelijat.

– Uhkailu ei kuitenkaan aina ole varsinaista maalittamista, jossa yllytetään muita uhkailtavaa vastaan, kyselyn tekemiseen osallistunut OAJ:n lakimies ja Akavan oikeusvaltiokehitystyöryhmän jäsen Kai Kullaa kertoo.

Kullaan mukaan avovastauksista käy ilmi, että suomalaisessa työelämässä on edelleen paljon huonoon käytökseen ja työskentelyilmapiiriin liittyviä ongelmia, kuten työpaikkakiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Vastaajat myös kritisoivat sosiaalisen median keskustelukulttuuria ja kielenkäyttöä.

 

Valtaosa kyselyyn vastanneista akavalaisista suhtautuu myönteisesti maalittamisen kriminalisointiin. Maalittamisen kohteeksi joutuneista kriminalisointia kannatti 74 prosenttia, muista vastaajista 70 prosenttia. Harvempi kuin joka kymmenes suhtautui kriminalisointiin kielteisesti.

– Muiden akavalaisten tavoin OAJ:n jäsenet kannattavat maalittamisen kriminalisointia, Kullaa toteaa.

Kyselyyn vastasi reilut 7 000 akavalaista 14 liitosta. OAJ:n jäseniä vastaajista oli 629, mutta painotettuna OAJ:n vastaajamäärä oli 2 090 kaikkiaan 7 348 vastaajasta. Koska OAJ on iso moniin muihin kyselyssä olleisiin järjestöihin verrattuna, vastaajamäärää painotettiin vastaamaan järjestön kokoa.

 

OAJ:n vastaajista 7 prosenttia työskentelee yliopistossa. Kyselyssä heidän vastauksensa eivät erottuneet muiden akavalaisten vastauksista.

Akavalaisista ryhmistä pahiten maalittamisesta ovat kyselyn mukaan kärsineet poliisit ja juristit.

 

Maalittaminen on järjestelmällistä häirintää

  • Maalittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöä häiritään järjestelmällisesti tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen henkilön järjestelmälliseen häirintään.
  • Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa.
  • Maalittamisella pyritään vaientamaan ihmisiä tai epäasiallisesti vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla, painostamalla tai levittämällä maalittamisen kohdetta koskevaa yksityisluontoista tai virheellistä tietoa.