Yksityinen sosiaalipalveluala sai sopimuksen

Yksityisissä päiväkodeissa sovellettava yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus valmistui kesäkuun lopussa viimeisenä opetusalan sopimuksista.

OAJ:n ja Hyvinvointiala Halin kesken neuvotellusta liityntäpöytäkirjasta saatiin yhteinen näkemys jo aiemmin, mutta itse neuvottelutulos syntyi vasta, kun yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saatiin sopu.

OAJ:n jäsenistä noin tuhat työskentelee yksityisissä päiväkodeissa, ja heistä 800:aan sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Sopimus on yleissitova, ja sen vuoksi sitä noudatetaan myös päiväkodeissa, joissa työnantaja ei ole järjestäytynyt.

 

Työehtosopimus on voimassa takautuvasti huhtikuun alusta alkaen ja 30.4.2022 saakka. Ensimmäinen yleiskorotus, 1,3 prosenttia, tuli voimaan jo elokuun alussa. Toinen korotus, 1,5 prosenttia, maksetaan ensi vuoden heinäkuussa.

Lisäksi 1.9.2021 taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 prosenttia. Yksityisellä alalla työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien palkkojen ero kunnissa maksettaviin palkkoihin pienenee sopimuskauden aikana.

Kiky-tunneista luovuttiin 31.8.2020, jolloin viikkotyöaika palautui 38 tuntiin 20 minuuttiin.

 

Päiväkodinjohtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien viikkotyöajasta on varattava noin 13 prosenttia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Osa työstä on mahdollista tehdä päiväkodin ulkopuolella.

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö on lähtökohtaisesti yksilötyötä. Opettaja voi käyttää osan suunnitteluajasta päiväkodin ohjeiden mukaisesti tiimi- ja asiantuntijayhteistyöhön, jos yhteisesti käsiteltävät asiat liittyvät opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Työajan käytön suunnittelussa lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvan päiväkodin johtajan on huomioitava lisäksi päiväkodin johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava aika.

Vanhempainiltoihin ja muihin vanhempaintapaamisiin on varattava erikseen riittävästi aikaa 13 prosentin työaikaosuuden lisäksi.

Sopimusneuvotteluissa ei muutettu suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaan kuuluvia tehtäviä.

Osa-aikaisen työntekijän ylimääräisiä vapaapäivä koskevia määräyksiä tarkennettiin. Osa-aikaiselle työntekijälle kertyneet tes-päivät voidaan pyöristää lähimpään kokonaiseen työpäivään. Määräykset vastaavat nyt kunnan sopimusmääräyksiä.

 

Työehtosopimukseen lisättiin kirjaus, jonka mukaan määräaikaisen työntekijän työsopimuksen kestoa ei saa sopia ilman perusteluita lyhyemmäksi ajaksi kuin työnantajan tiedossa oleva työvoimatarve.

Jos työntekijälle on tehty useita määräaikaisia työsopimuksia, jotka ovat peräkkäisiä, keskeytymättömiä tai sopimusten välit ovat lyhytaikaisia, työsuhteen katsotaan jatkuneen yhtenäisenä. Tämä vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi määräaikaisen työntekijän työsuhde-etuuksiin ja vuosilomien kertymiseen.

Palkkasopimukseen lisättiin tarkempia kriteereitä, joiden perusteella voidaan arvioida, onko työntekijällä palkkaryhmän perustyötä ylittäviä erityistehtäviä. Sopijaosapuolten yhteisessä muistiossa on esimerkkejä tilanteista, joissa kriteerit voivat täyttyä.

 

OAJ ja Hali ovat sopineet tulevalle sopimuskaudelle uuden työryhmän. Sen tehtävänä on pohtia vaikutuksia, joita kuntien varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien siirtäminen opetusalan virka- ja työehtosopimukseen tuo yksityiselle sektorille.