Varhaiskasvatus on opetusala – viimeinkin myös sopimuksessa

Ensi syyskuusta alkaen varhaiskasvatuksen opettajat ovat samassa sopimuksessa muiden opettajien kanssa. Siirto on ollut OAJ:n tavoite vuosikymmeniä.

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien sekä päiväkodinjohtajien virka- ja työehtosopimus siirtyy kunnan yleisestä KVTES-sopimuksesta opetusalan OVTES-sopimukseen 1. syyskuuta alkaen.

Vuoden takaisissa sopimusneuvotteluissa päätetty sopimusalasiirto sai sinettinsä kesäkuun alussa, kun sopijaosapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen siirron yksityiskohdista.

Vaikka siirto on aluksi luonteeltaan tekninen eikä työehtoihin tule välittömästi muutoksia, kyse on merkittävästä askeleesta varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimushistoriassa. Siirto on ollut OAJ:n tavoite vuosikymmeniä.

– Tämä asia puhutti jo silloin, kun itse valmistuin lastentarhanopettajaksi vuosituhannen vaihteessa. Saavutus on historiallinen. Nyt varhaiskasvatuksen opettajien sopimus on siellä, missä sen kuuluukin olla, sanoo työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Kirsi Sutton, joka toimi OAJ:n neuvottelijana sopimusalasiirrossa.

 

Palvelussuhteen ehtoihin eli työaikaan, palkkaan tai esimerkiksi vuosilomien määräytymiseen sopimussiirrolla ei ole toistaiseksi vaikutusta. Muiden opettajien sopimusten työaikamallit tai esimerkiksi kesäkeskeytykset eivät kosketa varhaiskasvatuksen opettajia.

Palkkaus ja työaikamääräykset siirtyvät OVTES:iin sellaisenaan, ja niistä kirjataan sopimukseen oma osionsa.

Tekninen sopimusalasiirto on vasta ensimmäinen askel.

Palkkahinnoittelukohtia on kolme: yksi johto- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville päiväkotien ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille, toinen varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä työskenteleville varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja kolmas varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävissä toimiville, joita ovat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tekninen sopimusalasiirto on kuitenkin vasta ensimmäinen askel, Sutton sanoo.

– Parannuksia palvelussuhteen ehtoihin lähdetään neuvottelemaan tulevilla neuvottelukierroksilla.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön ensisijaisena työaikamuotona on edelleen yleistyöaika. Eräissä poikkeustapauksissa, kuten sairaalassa tai ympärivuorokautisessa päiväkodissa toteutettavassa varhaiskasvatuksessa, on sovellettu myös jaksotyöaikaa, ja näin on myös jatkossa.

– Sopimusalasiirrolla ei ole vaikutusta kenenkään työaikamuotoon. Työnantajapuoli ja sopijajärjestöt laativat yhdessä kunnille ja kuntayhtymille yleiskirjeen, jossa todetaan selkeästi, ettei jaksotyöaikaa tule soveltaa muulla kuin tähänastisissa poikkeustapauksissa, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

 

OAJ:n tavoitteena neuvotteluissa oli, että kaikki kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät OVTES:iin mahdollisimman kattavasti. Tämä saavutettiin.

Uutta OVTES:n G-osiota sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien päiväkotien ja sairaaloiden sekä varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoihin.

Ne varhaiskasvatuksen opettajat, joilla ei ole tehtävissä vaadittua kelpoisuutta, voivat työskennellä ammatissa määräaikaisena varhaiskasvatuslain poikkeamispykälän mukaisesti. Heidän virka- ja työehtosopimuksensa jää kunnan KVTES-sopimuksen piiriin.

​​​​OVTES-sopimukseen siirtyy luonnollisesti varhaiskasvatuksen opettajien palkkasummakin, eli sopimusalasiirto ei ole nykyisen OVTES:n piirissä olevilta opettajilta pois.

– OVTES-ratkaisut ja sopimusvarallisuus on tähänkin asti jyvitetty eri opettajaryhmille erikseen. Toki tähänkin saakka on voinut olla neuvottelukierroksia, joissa vaikkapa yleissivistävän ryhmän sisällä on painotettu enemmän peruskoulua kuin lukiota, ja toisella kertaa toisin päin. Nämä ovat kuitenkin asioita, joita neuvotellaan erikseen, Lindroos sanoo.

 

Neuvottelutulos sopimusalan siirrosta tarkoitti sekä KVTES:n että OVTES:n jokaisen pykälän läpikäyntiä. Kirsi Suttonin mukaan töitä kyllä riitti.

Paitsi sopimuksen tekstejä ja sanamuotoja, neuvotteluissa tarkasteltiin tehtäväkuvauksia, hinnoittelukohtia, tilastoja ja esimerkiksi varhaiskasvatuslain mukaisia alan toimintamuotoja.

– Meidän oli saavutettava neuvottelukumppaneiden kanssa yhteinen näkemys ja keskusteltava kaikki asiat juurta jaksaen läpi, jotta kaikki varmasti ymmärtävät asiat samalla tavalla, Sutton kertoo.

Palapeliä on rakennettu yhteistyössä taustaryhmien kanssa. Evästystä ja tukea opettajapuolen neuvottelijoille ovat antaneet niin OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta kuin Varhaiskasvatuksen opettajien liiton työmarkkinapoliittinen työryhmäkin.

Sopimusalasiirrossa KT Kuntatyönantajien kanssa neuvottelivat Suttonin lisäksi erityisasiantuntija Tomi Törrönen sekä lakimies Kristiina Tuhkiainen OAJ:stä. Talentiaa edusti neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.

 

Sopimusalasiirto on sinetti kehitykselle, jossa varhaiskasvatuksesta on tullut todellinen osa koulutusjärjestelmää ja jossa varhaiskasvatuksen opettajat nähdään kasvatuksen ja koulutuksen pedagogisina asiantuntijoina.

Muita virstanpylväitä ovat olleet vuonna 2013 toteutunut varhaiskasvatuksen siirtäminen sosiaalihuollon hallinnonalalta opetushallinnon piiriin sekä vuonna 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki.

Lainsäädännön uudistuksessa alan ammattiryhmien tehtävänkuvia selkiytettiin ja varhaiskasvatuksen opettajien roolia vahvistettiin.

– Työ mielletään viimeinkin kasvatus- ja koulutustyönä sosiaalityön sijaan, Sutton sanoo.