Näin sopimusneuvotteluiden tavoitteille lasketaan hinta

Tammikuussa starttaavissa sopimusneuvotteluissa työntekijät ja työnantajat sovittelevat yhteen erikokoisia ja -hintaisia tavoitepalikoita. Tässä jutussa kerrataan OAJ:n tavoitteita ja neuvottelujen kulkua.

OAJ neuvottelee jäsentensä virka- ja työehtosopimuksista työnantajapuolen kanssa keväällä 2022. Mistä asioista sopimuspöydissä neuvotellaan?

Ves- ja tes-sopimuksissa on iso liuta keskeisiä työelämän ehtoja, joita ei ole määritelty laissa ja joita ei sovita paikallisesti. Näitä asioita ovat muun muassa palkka, työaika ja lomat.

 

Mihin neuvottelulla tähdätään?

Keskeinen päämäärä on sopimusten epäkohtien korjaaminen ja opettajien ostovoiman säilyttäminen palkankorotuksilla.

Hinnat ovat nousseet, ja esimerkiksi ruoka on nyt kalliimpaa kuin kaksi vuotta sitten. Jos ruuan hinta nousee suhteessa enemmän kuin opettajan palkka, hänen rahansa eivät riitä enää samaan ruokakoriin. Jotain pitää jättää ostamatta.

 

Mistä neuvottelut lähtevät liikkeelle?

Neuvottelujen alussa esimerkiksi kunta-alalla neuvottelujärjestö Juko sopii muiden kunnan pääsopijoiden kanssa kustannusraamit, joiden sisällä asioista neuvotellaan. Kunnan lisäksi OAJ:n jäseniä on töissä Sivistystyönantajien, Avaintyönantajien, valtion ja yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusten piirissä. Näistä kaikista käydään erilliset sopimusneuvottelut, jotka perustuvat kussakin sopimuksessa pääsopijoiden kesken sovittuihin kustannusraameihin.

Raamit kertovat, miten paljon rahaa on käytettävissä. Käytettävissä oleva potti on se, josta eniten väännetään kättä. Tähän vääntöön voi kulua paljonkin aikaa.

 

Sopimusneuvottelut ovat palikkapeliä, jossa kaikilla tavoitteilla on hintansa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Jos jäsenemme haluavat keventää työkuormaansa, se tarkoittaa tiettyä määrää kustannuksia työnantajalle. Tai jos he haluavat lisää palkkaa, se samoin maksaa tietyn summan.

Kustannukset eli työnantajalle aiheutuvat palkkamenot pitää laskea ennakkoon. Annetun raamin mukainen rahamäärä tulee käyttää, mutta toisaalta kaikkien muutosten tulee myös mahtua sen sisään. Sovitun raamin ulkopuolelta ei ole rahaa saatavilla.

 

Mitkä asiat vaikuttavat neuvotteluissa esillä olevien ratkaisujen hintaan?

Hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, koskeeko ratkaisu pientä opettajajoukkoa tai vaikkapa luokanopettajia.

 

Miten on mahdollista laskea tarkasti, paljonko tietyn opettajajoukon sopimukseen tuleva muutos maksaa?

Neuvotteluissa mukana olevilla laskijoilla on kaikkien sopimusalalla työskentelevien jäsenten yksilötason palkkatiedot nimettöminä. He laskevat tilastojen perusteella ennakkoon, mitä mikäkin tavoite maksaisi.

Yleensä laskelmat tehdään yhdessä työnantajapuolen kanssa ja ne perustuvat samaan aineistoon.

Voidaanko kaikille ratkaisuille laskea euromääräinen hinta?

Joskus käytössä ei ole riittävän tarkkaan tilastotietoa laskennan tueksi. Tällöin asiaa voidaan kysyä luottamusmiehiltä tai arvioida muulla tavalla.

Muutokselle voidaan myös sopia ”poliittinen hinta” eli toinen osapuoli saa vastavuoroisesti jotain omia tavoitteitaan läpi.

 

Mitkä ovat OAJ:n päätavoitteet tämän kevään neuvotteluissa?

OAJ tavoittelee monivuotista palkkaohjelmaa ja vaatii vähintään tulevan sopimuskauden yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Mahdollisella palkkaohjelmalla kohdennetaan ylimääräistä palkankorotusvaraa sopimuksiin keskustasolla ja paikallisella tasolla.

 

Miksi palkkaohjelma on tärkeä?

Opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkauksellisen aseman parantaminen edellyttää palkkaohjelmaa. Opetusalan tehtävissä palkkataso jää alemmaksi kuin vastaavan tasoisen koulutuksen ja vaativuustason tehtävissä yksityisellä puolella.

 

Kuka päätti neuvottelutavoitteet?

OAJ:n hallitus päätti tärkeimmät tavoitteet joulukuussa opettajia edustavan tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan valmistelun pohjalta. OAJ:n neuvottelijat toimivat hallituksen päätöksen mukaisesti. Tavoitteiden valmistelussa kuultiin jäsenkuntaa.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että opettajien työn kuormittavuutta on vähennettävä.

Mitkä asiat nousivat esiin valmistelutyössä?

Yhtä mieltä oltiin siitä, että opettajien työn kuormittavuutta on vähennettävä. Neuvotteluissa OAJ haluaakin löytää sopimusteitse keinoja työnantajan määrättävissä olevan työajan hallintaan ja työkuorman keventämiseen.

Tärkeitä tavoitteita ovat myös alhaisimpien palkkatasojen korjaaminen sekä määräaikaisen opetushenkilöstön aseman parantaminen.

 

Miten OAJ:n jäseniä kuultiin, kun tavoitteita asetettiin?

Jokaisella jäsenellä oli mahdollisuus tuoda esille tärkeinä pitämiään sopimusasioita. Jäsen sai ääneensä kuuluviin oman opettajayhdistyksen, pedagogisten yhdistysten, alueyhdistysten, valtakunnallisten yhdistysten ja valtuustoryhmien kautta.

Lisäksi OAJ:n hallitus selvitti opettajien sopimustoiveita yli 20 jäsenillassa eri puolilla Suomea. Niissä kuulijoille avattiin neuvottelutoimintaa ja erilaisten palkankorotusvaihtoehtojen kustannuksia. Jäsenkunnan näkemyksiä selvitettiin myös laajalla jäsenkyselyllä ja keskustelualusta Saunan avulla.

Neuvotteluissa ei ole jaossa pohjatonta rahasäkkiä.

Miten jäsenten esittämiä toiveita pystytään huomioimaan neuvotteluissa?

Kaikilla on omat toiveensa siitä, mitkä epäkohdat pitäisi korjata. Ikävä kyllä neuvotteluissa ei ole jaossa pohjatonta rahasäkkiä, vaan jokaiseen uudistukseen tarvittavat rahat otetaan yhdessä sovitusta raamista.

 

Miten vuoden 2020 sopimusneuvotteluissa onnistuttiin parantamaan opettajien asemaa?

Viime neuvottelukierroksella onnistuimme esimerkiksi saamaan sopimuksesta pois kilpailukykysopimuksen tuomat kiky-tunnit. Saimme myös parannuksia johtamisen tukeen rehtoreille ja esihenkilöille sekä eräiden lisätöiden palkanmaksuun.

Neuvotteluissa syntyi lisäksi historiallinen sopimus varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta kuntien yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTES:stä opetusalan sopimukseen OVTES:iin.

Sopimuskauden aikana työ on jatkunut alakohtaisissa työryhmissä, joita on muun muassa tuntiopettajille ja lukiolain muutoksista aiheutuville työmääräyksille.

 

Kuinka monta sopimusta OAJ:llä on neuvoteltavana?

OAJ:ssä on 116 500 jäsentä. Heillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta, joista kaikista sovitaan eri pöydissä eri työnantajapuolen kanssa. OAJ:stä neuvotteluissa on mukana yhdeksän henkilöä.

Emme voi joka neuvottelukohdassa lyödä nyrkkiä pöytään.

Neuvotteluissa OAJ pitää jäsentensä puolia. Millaisella taktiikalla siinä onnistutaan parhaiten?

Parhaiten pääsee etenemään rauhallisesti ja tekemällä kotiläksyt hyvin. Emme voi joka neuvottelukohdassa lyödä nyrkkiä pöytään ja vaatia mahdottomia. Tai voimme toki, muttei siitä mitään hyötyä ole.

Enemmän jäseniämme auttaa se, että tarkasti harkitsemme, mitkä asiat ovat näissä neuvotteluissa tärkeimpiä, laskemme niille hinnan ja haemme neuvotteluista tämän paketin.

 

Miten kauan neuvotteluja pitää jatkaa?

Neuvotteluita jatketaan, kunnes kaikki jäsenille tärkeimmät palikat eli palkankorotukset ja muut tavoitteet on saatu sovitettua raameihin. Tästä muodostuu neuvottelutulos.

 

Kysymyksiin vastasivat OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja ekonomisti Mika Väisänen.

 

Lue lisää sopimusneuvotteluista:

oaj.fi/oajneuvottelee