Syysvaltuusto hyväksyi jäsenaloitteen ja piti opiskelijoiden aseman ennallaan

Toiveikkuus, pettymys ja kehittämistahto kuulsivat valtuutettujen puheissa OAJ:n vaiheikkaassa syysvaltuustossa.

OAJ:n syysvaltuusto hyväksyi jäsenaloitteen, mutta sanoi ei opiskelijoiden äänivaltaiselle jäsenyydelle niin valtuustossa kuin hallituksessakin.

Valtuusto äänesti myös kahdesta muusta järjestön uudistamishankkeen sääntömuutosasiasta: OAJ:n jäsenyyskriteereistä ja mahdollisuudesta suoraan henkilöjäsenyyteen. Näitä valtuusto ei hyväksynyt.

Iso asia oli se, että valtuusto päätti jäsenmaksun alentamisesta ja tukimaksun korottamisesta.

 

Toiminnan kehittämisen toivotaan jatkuvan

Keskustelu ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta oli ammatillisia opettajia edustavan valtuutetun Tapio Lindforsin mielestä valtuustokauden suurin aikaansaannos. Se auttoi näkemään eri opettajaryhmien ominaispiirteet ja erilaiset tarpeet.

– Uudistamisessa olisi ehkä otettu pidempiäkin askelia, jos olisimme kaikki yhdessä pohtineet ennakkoon ehdotettujen muutosten vaikutuksia eri ryhmien toimintamahdollisuuksiin, Lindfors arvelee.

Jäsenet valitsevat OAJ:lle uuden valtuuston ensi keväänä.

Valtuuston puheenjohtaja Anna Renfors pitää tärkeänä, että järjestötoiminnan kehittäminen jatkuu tulevilla kausilla. Valtuustovaalikoneeseen hän toivoo kysymyksiä uudistamishankkeen teemoista.

– On hyvä, jos jäsenet voivat entistä paremmin arvioida ehdokkaiden arvomaailmaa ja edunvalvonnallisia näkemyksiä, Renfors sanoo.

Jäsenet valitsevat OAJ:lle uuden valtuuston ensi keväänä.

Järjestötoiminnan uudistamishanke oli valtuustokauden mittainen.

Valtuutetut tarkastelivat hankkeessa valtuuston ja hallituksen kokoa, mutta tulivat lopulta siihen tulokseen, että kummankaan jäsenmäärää ei tässä vaiheessa kannattanut pienentää.

Aluetoiminnasta valtuusto päätti jo keväällä.

Valtuusto linjasi, että muutosta haluavat alueet voivat kokeilla uudenlaisia organisoitumisen muotoja. Osana uudistamishanketta hallitus selvitti valtakunnallisten piirien ja yhdistysten tehtävät suhteessa OAJ:n kokonaisuuteen.

Tapio Lindfors, Pia Latomäki ja Ritva-Liisa Pihlainen sanovat valtuuston luovan suuntaviivat ja raamit järjestön edunvalvontatyölle ja koulutuspoliittiselle vaikuttamiselle.

 

Opiskelijoiden asema pysyy ennallaan

Äänivaltainen opiskelijaedustus OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa ei saanut riittävää kannatusta valtuustoäänestyksessä. Opiskelijat osallistuvat jatkossakin valtuuston ja hallituksen kokouksiin vain läsnäolo- ja puheoikeudella.

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool pitää valtuuston päätöstä epäluottamuslauseena.

Puheenjohtaja Markus Helinin mukaan ratkaisua on vaikea selittää tuleville opettajille, koska Sool edustaa jokaisen valtuustoryhmän opiskelijoita ja valmistuvia opettajia.

60 prosenttia äänesti opiskelijoiden äänivaltaisen jäsenyyden puolesta.

Helin kysyy, kuinka Sool voi motivoida nuoria liittymään OAJ:n jäseniksi.

– Nuoret tietävät nyt, että järjestön ylin päättävä elin ei luota tulevan opettajan ääneen. Miten OAJ:n valtuusto voi puhua rohkeudesta, uudistamisesta ja osallistamisesta, kun sitä ei osoiteta edes omien opiskelijoiden suuntaan?

Valtuutetuista noin 60 prosenttia äänesti opiskelijoiden äänivaltaisen jäsenyyden puolesta. OAJ:n sääntöjen mukaan sääntömuutoksia edellyttävät päätökset vaativat kuitenkin kahden kolmasosan enemmistön.

Soolin puheenjohtaja Markus Helin kannustaa nuoria opettajia ehdolle valtuustovaaleihin.

Helin toivoo, että ensi kaudella valtuustossa on paljon uusia ja nuoria kasvoja, jotka ovat valmiita viemään järjestön rohkeasti 2030-luvulle.

– Saamamme palaute kertoo, että kenttä haluaa opiskelijat mukaan päätöksentekoon. Sool aikookin houkutella nuoria opettajia sekä ehdolle että äänestämään valtuustovaaleissa. Jäsenaloitekin takaa mahdollisuuden tuoda asia valtuuston käsittelyyn, Helin sanoo.

Myös yleissivistäviä opettajia edustava erityisluokanopettaja Pia Latomäki Lapualta on pahoillaan valtuuston kielteisestä päätöksestä. Hän kertoo äänestäneensä Soolin edustajien täysjäsenyyden puolesta.

– Tässä päätösasiassa kaikkien valtuutettujen olisi pitänyt ajatella koko järjestön tulevaisuutta. Toivottavasti seuraavalla kerralla äänestystulos on parempi, Latomäki toteaa.

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja Ritva-Liisa Pihlainen Turusta sen sijaan äänesti opiskelijoiden äänivaltaista jäsenyyttä vastaan.

Ennen OAJ:n syysvaltuustoa kokoontunut Varhaiskasvatuksen opettajien liiton VOL:n valtuusto päätti, että opiskelijoille kuuluu nykyiseen tapaan vain läsnäolo- ja puheoikeus OAJ:n valtuustossa.

– Tämän päätöksen mukaan äänestin, Pihlainen kertoo.

 

OAJ:n jäsenaloite muistuttaa kansalaisaloitetta

Paikallis- ja alueyhdistykset voivat tehdä valtuustoaloitteita. Nyt valtuusto avasi aloitemahdollisuuden myös yksittäisille jäsenille. Jäsenaloite vertautuu tavoitteiltaan eduskunnan käsittelemään kansalaisaloitteeseen.

Jäsenaloitteen voi panna vireille vähintään viisi OAJ:n jäsenjärjestön jäsentä. Aloitteen tulee sisältää perusteltu ehdotus muutoksesta järjestön toiminnassa. Samaan aloitteeseen ei saa sisällyttää erilaisia asioita.

Jäsenaloitteen on saatava tuhat kannatusilmoitusta tullakseen käsitellyksi OAJ:n valtuustossa. Kannatuksen allekirjoittajien on oltava OAJ:n jäsenjärjestöjen jäseniä.

Jäsenaloitetta tukevat kannatusilmoitukset on kerättävä kolmen kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen.

Valtuuston kevätkokoukseen käsiteltäväksi tulevissa aloitteissa pitää olla vaadittavat tuhat kannatusilmoitusta viimeistään maaliskuun 15. päivä ja syyskokoukseen tulevissa aloitteissa viimeistään syyskuun 15. päivä.

 

Turvallinen tila kaikille ja tuki työhyvinvointirahastolle

OAJ:n turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on luoda kaikenlaisista tilaisuuksista fyysisesti ja henkisesti turvallinen paikka sekä taata yhdenvertainen, kunnioittava ja avoin ilmapiiri ja keskustelu.

OAJ:n järjestöaktiivin toiminnan periaatteiden mukaan aktiivi muun muassa lupaa vahvistaa omalla toiminnallaan mielikuvaa siitä, että OAJ:n jäsenyys kannattaa.

Järjestöaktiivi myös tukee järjestön ilmastotavoitteita ja solidaarisuustyötä.

Lisäksi valtuusto haluaa tukea järjestön omaa työhyvinvointirahastoa ja hyväksyi ponnen rahaston pääoman kasvattamisesta nykyisestä kymmenestä miljoonasta eurosta.

Näin vuosittain jaettava tukisumma voisi kasvaa.

Tämä toivomusaloite on etenemässä jatkovalmisteluun. Rahasto voi jakaa avustuksina vain pääomatuottojaan, ei peruspääomaa.

Työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua.

 

Neuvottelutavoitteista päättää OAJ:n hallitus

Puheenjohtaja Olli Luukkainen ennakoi valtuuston avauspuheessaan, että kevään neuvottelukierroksesta tulee vaativa. Hänen mukaansa tärkeintä on turvata palkansaajien ostovoima.

Luukkaisen mukaan se, mikä on sopimuksessa yleiskorotuksen ja mikä muutoin sovittavien palkanosien määrä, ei ole yhtä olennaista.

Valtuustopuheenvuoroissa puolestaan nousi esille yksittäisiä toiveita neuvottelutavoitteiksi, esimerkiksi yleissivistävien opettajien opetusvelvollisuuksien tasaaminen, paikallisten järjestelyerien jakamiseen sovittava perälauta, lukion opettajien lisääntyneen työmäärän huomioiminen sekä määrävuosikorotukset perusopetuksen opettajille 25 ja 30 työvuoden jälkeen.

Lopulliset neuvottelutavoitteet päättää OAJ:n hallitus joulukuussa.

Vuosityöajasta valtuusto käytti pari puheenvuoroa. Yhtäältä esitettiin, että vta ei pääsääntöisesti sovellu peruskoulun eikä lukion työaikajärjestelmäksi.

Toisaalta taas puollettiin vta-kokeilua, koska se on tehnyt näkyväksi nykyisen palkkausjärjestelmän heikkouksia.

Nykyiset voimassa olevat opetusalan työehtosopimukset päättyvät keväällä 2022 ennen OAJ:n valtuuston kevätkokousta.

Siksi valtuusto myönsi hallitukselle valtuudet päättää järjestöllisistä työtaistelutoimenpiteistä, mikäli näiden toimenpiteiden piirissä on enintään viisi prosenttia järjestön varsinaisista jäsenistä. Laajempaa jäsenjoukkoa koskevista työtaistelutoimista päättää valtuusto.

Valtuutukseen sisältyvillä järjestöllisillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta OAJ:n jäsenistön jäsenmaksuihin.

 

Lue lisää:

 

Jäsenyyden pitäisi tuntua kannattavalta

Päättyvä kausi sai valtuutetut pohtimaan, mitä he ovat saaneet aikaiseksi vuosien varrella. Entä mikä on järjestön tärkein tehtävä?

Ammatillisten opettajien valtuutettu Tapio Lindfors nostaa esiin, että valtuusto antaa suuntaviivat järjestön toiminnalle. Valtuustoryhmässä taas keskeistä on toimia ryhmän yhteisen tavoitteen suuntaan.

Yksittäisen valtuutetun on hyvä perehtyä erilaisiin päätösvaihtoehtoihin ja tehdä vaikutusarviointeja.

 

Yleissivistäviä opettajia edustavan Pia Latomäen mukaan yksittäisen valtuutetun tehtävä on tuoda järjestön jäsenten viestit valtuustolle ja välittää OAJ:n viestit jäsenille. Valtuuston tärkein tehtävä on luoda opettajien edunvalvonnan ja koulutuspoliittisen vaikuttamisen raamit.

– Valtuusto on se selkänoja, johon sekä hallitus että toimiston väki voivat nojata.

Ensimmäisen valtuustokautensa tärkeimmäksi aikaansaannokseksi Latomäki nimeää jäsenmaksun alentamisen.

Latomäki on myös ollut pohtimassa oman valtuustoryhmänsä neuvottelutavoitteita. Koulutuspolitiikassa hän on vaikuttanut etenkin erityisopetusasioiden selkiinnyttämiseen ja yhtenäistämiseen.

 

Edunvalvonta on OAJ:n tärkein tehtävä, sanoo varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja Ritva-Liisa Pihlainen. Valtuuston työssä hän tähdentää järjestön strategian merkitystä ja järjestön toimintalinjojen luomista.

– Järjestö toimii sen eteen, että Suomi on maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia. Jokaisen jäsenen on koettava, että jäsenyys kannattaa.

Pihlaisen mielestä yksittäisen valtuutetun tehtävän on tuoda päätöksentekoon edustamiensa jäsenten näkökulmia. Hän tuntee voineensa vaikuttaa keskustelemalla.

– Työhyvinvointirahaston synnyttäminen on hyvä esimerkki. Järjestön uudistamishankkeesta käyty keskustelukaan ei ollut turhaa, vaikka lopputulema oli se, että mikään ei juuri muuttunut.