Termit tutuiksi ja työ sujuvaksi – nämä sanat uuden opettajan kannattaa tietää

Uuden opettajan sanakirja perehdyttää vasta-alkajat eri kouluasteiden ja työpaikkojen keskeisiin asiasanoihin ja lyhenteisiin. Lisätietoa löytyy osoitteesta oaj.fi/tyoelamaopas. Konkarinkin kannattaa kerrata!

Varhaiskasvatus

KVTES:stä OVTES:iin

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien sekä päiväkodinjohtajien virka- ja työehtosopimus siirtyy kunnan yleisestä KVTES-sopimuksesta opetusalan OVTES-sopimukseen 1. syyskuuta alkaen. Palkkaus ja työaikamääräykset siirtyvät OVTES:iin sellaisenaan, ja niistä kirjataan sopimukseen oma OVTES:n G-osio.

​​​​Vakaopettajien palkkasumma siirtyy OVTES-sopimukseen eli sopimusalasiirto ei ole nykyisen OVTES:n piirissä olevilta opettajilta pois.

 

Perusopetus

Ys-aika

Ys-aikaa eli yhteissuunnittelutyöaikaa on vuodessa 120 tuntia. Vaikka yhteissuunnittelu on pääsääntöisesti yhteistä tekemistä, ys-aika voi sisältää myös opettajan yksin tekemää työtä.

Ys-aikaan kuuluu yhteistyö huoltajien kanssa eli vanhempainillat ja -vartit, arviointikeskustelut sekä osin Wilma-viestittely.

Ys-aikaa ovat myös opettajankokoukset ja niihin valmistautuminen sekä nivelvaiheen palaverit.

Ys-aikaa voi käyttää koulun juhlien ja retkien suunnitteluun, yhteistyöhön muiden koulujen ja päiväkotien kanssa, yhteistyöhön koulupsykologin ja -kuraattorin sekä terveydenhuoltohenkilöstön tai muiden viranomaisten kanssa.

 

Ys-aikaa ei ole omien oppituntien suunnittelu, valmistelu ja jälkityöt eikä muiden erikseen korvattavien tehtävien tekeminen. Välitunti on osa oppituntia, joten välituntisin tehty työ ei ole ys-aikaa.

 

Ammatillinen koulutus

Hoks

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden yksilölliset suunnitelmat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli hoksiin.

Suunnitelmaan sisältyy opiskelijan tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osat, tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta, uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt, osaamisen osoittaminen, yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sekä mahdollinen erityisen tuen sisältö ja opiskelijalle laadittava urasuunnitelma.

Hoks on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Hoks helpottaa eri osapuolien toimintaa koulutusta järjestettäessä.

 

Lukio

Lops-uudistus

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Lukiossa tänä syksynä aloittavat opiskelevat uusien lopsien mukaan.

Lops-uudistuksen myötä opinnot muodostuvat 1–3 opintopisteen laajuisista moduuleista. Valinnaiset opinnot opetetaan kahden opintopisteen laajuisina jaksoina. Paikallisesti on mahdollista yhdistää eri oppiaineiden opintoja samaan opintojaksoon.

Lopsissa on kaksi osaa. Yhteisessä osassa määritellään koulutuksen tehtävä ja opiskelijan ohjauksen ja oppimisen tuen periaatteet sekä arvioinnin tavoitteet. Oppiainekohtainen osa jäsentää moduulit.

 

Ammattikorkeakoulu

Työajan seuranta

Ammattikorkeakoulun opettajalle on ennen työkauden alkua laadittava työaikasuunnitelma, jossa määritellään työajan käyttö. Suunnitelma sisältää opettajan kaikki työtehtävät eriteltyinä aikaresursseihin.

Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan, ja seurannan perusteella tehdään tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Seurannalla varmistetaan, että opettaja käyttää kuhunkin työtehtävään siihen työaikasuunnitelmassa varatun ajan, ei yhtään enempää eikä vähempää.

Osa työtehtävistä tehdään työpaikalla, osa työpaikan ulkopuolella. Työaika jakaantuu sidottuun ja sitomattomaan. Kaikki työtehtävät sekä sitomaton ja sidottu työaika ovat seurannan piirissä.

 

Yliopisto

Kokonaistyöaika ja kontaktiopetus

Yliopistojen työehtosopimuksen kokonaistyöaikaan liittyvät määräykset koskevat opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Vuosittainen työaika 1 612 tuntia kirjataan työaikasuunnitelmaan, josta käy ilmi opetuksen, tutkimuksen ja muiden tehtävien määrä.

Opetuspainotteisissa tehtävissä työsuunnitelmaan sisällytettävän kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä eli opetuskatto on 394 tuntia lukuvuodessa. Vuosittainen työaika siis pääsääntöisesti täyttyy tällä opetustuntimäärällä.

Työehtosopimuksessa on sovittu, että opetustuntikatto voi olla 452 tuntia lukuvuodessa joissakin tehtävissä. Tämä tuntikatto on kuitenkin mahdollista vain tiettyjen kriteerien täyttyessä, ja sitä käytetään harvoin.

 

Kaikki opettajat

Työsuojeluvaltuutettu, yt-toiminta

Työsuojeluvaltuutettu eli tsv edustaa työpaikan kaikkia työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Valtuutetun toimikausi on kaksivuotinen. Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua vaalilla, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Yt- eli yhteistoimintamenettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu, jonka tarkoituksena on turvata henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskeviin asioihin.

Luottamusmiesjärjestelmästä kerrotaan tämän lehden jutussa Luottamusmies puhelinsoiton päässä.