Kolmannen portaan yhteys – eli mitä oppimisen tuen tarkennetut ohjeet tarkoittavat?

Opetushallitus päivitti oppimisen tuen ohjeet elokuussa. Mikä ohjeissa täsmentyi ja miksi? Entä miten täsmennysten pitäisi näkyä kouluissa?

Vanhassa tieteiselokuvassa toteutuu kolmannen asteen yhteys ihmiskunnan ja Maan ulkopuolisen elämän välillä.

Onko jotain senkaltaista saavutettu 12 vuoden yrittämisen jälkeen nyt myös lain ja koulujen todellisuuden välillä?

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportainen malli on ollut käytössä vuodesta 2011. Siinä kolme tuen tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Alusta alkaen kolmiportaisen tuen maailmassa on vallinnut kolme rinnakkaista todellisuutta. Ensimmäinen niistä on tekstimuodossa lainsäädännössä: perusopetuslaissa ja asetuksessa opetushenkilöstön kelpoisuuksista.

Toisessa maailmassa Opetushallitus laatii laeista ohjeita, koska lakeja ja säädöksiä koskeva informaatio-ohjaus on viraston keskeisiä tehtäviä.

Oppimisen tuen lainsäädäntöä on alusta alkaen moitittu epäselväksi, eikä Opetushallitusta käy ohjeiden laadinnassa kateeksi.

 

Toisessa maailmassa Opetushallitus laatii laeista ohjeita. 

 

Esimerkiksi kelpoisuuksiin liittyvistä ammattinimekkeistä ei Opetushallitus voi ohjeissaan puhua, koska niitä ei mainita laeissa. Laeissa puhutaan koulutuksista ja opinnoista, jotka tekevät opettajasta kelpoisen antamaan erityisopetusta.

Kolmas todellisuus on lain ja ohjeistusten soveltaminen kouluissa.

Tarkoitus on ollut hyvä, ja 12 vuoden aikana yhteisymmärrys oppimisen tuen merkityksestä on vain vahvistunut. Vuosien varrella tukeen liittyvistä asiakirjoista, kelpoisuuksista ja ohjeista on kuitenkin muodostunut kokonaisuus, jonka logiikkaa on vaikea hahmottaa.

Vaan voima olkoon kanssamme! Tämän lukuvuoden alussa Opetushallitus päivitti oppimisen tuen ohjeitaan. Tässä jutussa avaamme, mitä ohjeiden täsmentymisen pitäisi konkreettisesti tarkoittaa kouluissa.

 

Opetuksen järjestämiseen pitäisi riittää yksinkertaisemmat ohjeet.

 

Kantelu: Ohjeet takaisin maan pinnalle!

Rakettitieteitä vaaditaan, kun määränpäänä on avaruus, tuo käymättömistä korpimaista vihonviimeinen. Opetuksen järjestämiseen sen sijaan pitäisi riittää yksinkertaisemmat ohjeet – ainakin, jos asiaa kysytään OAJ:ltä.

OAJ teki keväällä 2021 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen oppimisen tuen ohjeista.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun OAJ kanteli viranomaisen toiminnasta. OAJ:n mukaan oppimisen tuen ohjeet olivat virheelliset ja niin epäselvät, että ne mahdollistivat lain tulkitsemisen väärin.

Kantelun kohteena olleissa ohjeissa Opetushallitus tulkitsi lakia niin, että erityisopetusta voidaan antaa yleisopetuksen opetusryhmän yhteydessä, jolloin erityisopetuksesta voi huolehtia myös opettaja, jolla on luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus.

Kantelussa oikeusasiamiestä pyydettiin selvittämään, onko Opetushallitus ohjeistanut riittävän selkeästi erityisen tuen erityisopetuksen kelpoisuusvaatimuksista. OAJ:n kantelun mukaan Opetushallituksen pitäisi ohjeistaa suoremmin, mikä on tehostetun ja erityisen tuen ero ja onko erityisen tuen oppilaalla aina oikeus erityisopetukseen.

 

Selkoa erityisen tuen kelpoisuuksiin

Ratkaisun OAJ:n kanteluun antoi apulaisoikeusasiamies viime vuoden lokakuussa. Sivuja ratkaisutekstissä oli 30.

Ylin laillisuusvalvoja sanoi pitävänsä sellaista asiaintilaa “hyvin epätyydyttävänä”, jossa neuvontaa ja ohjausta antava viranomainen eli Opetushallitus ja lainvalmistelusta vastaava ministeriö ovat eri mieltä laintulkinnasta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta antaa erityisopettaja “riippumatta opetuksen järjestämispaikasta”. Se tarkoittaa, että ohje koskee niin yleisopetusta kuin erityisluokkiakin.

Kanteluratkaisun ansiosta Opetushallitus julkaisi päivitetyt ohjeensa tämän vuoden elokuussa. Niissä linjataan muun muassa erityiseen tukeen kuuluvasta erityisopetuksesta, oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä ja erityisopetuksen kelpoisuuksista.

Byrokraattinen kieli ei ole uusista ohjeista kadonnut. Esimerkiksi ohjeissa erityisen tuen erityisopetuksen kelpoisuuksista lainataan perusopetuslain pykäliä ja viitataan kelpoisuusasetuksen momentteihin.

Kun lainkohdat ja momentit avataan, asia on selvä: erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta voi antaa kelpoinen erityisluokanopettaja tai omassa oppiaineessaan aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus.

 

Oikopolku on harhapolku

Aiempia ohjeita on joissakin kunnissa tulkittu niin, että laaja-alaisella erityisopettajalla tai kenellä tahansa erityispedagogista pätevyyttä omaavalla opettajalla olisi kelpoisuus antaa yleisopetuksen luokassa erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta.

Näin ei ole. Jos kelpoisuus oppiaineeseen puuttuu, laaja-alainen erityisopettaja ei voi olla päävastuussa oppiaineen opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Vanhat ohjeet ovatkin tarjonneet kunnille oikopolkuja tavoissaan järjestää tukea, erityisasiantuntija Sari Jokinen OAJ:stä sanoo.

– Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan kelpoisella ei tarvitse olla kelpoisuutta minkään perusopetuksen oppiaineen opettamiseen. Jos erityisopettajalla on kelpoisuus opettaa yksittäistä oppiainetta, tämä ei tuo kelpoisuutta muiden oppiaineiden opetukseen, Jokinen sanoo.

Esimerkiksi uskonnonopettajataustainen erityisopettaja ei voi olla yksin vastuussa vaikkapa matematiikan opetuksesta. Osa-aikaista erityisopetusta hän voi antaa, koska tuolloin päävastuu opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilaiden arvioinnista tässä oppiaineessa on luokanopettajalla tai aineenopettajalla.

 

Yksilöllistetty on erityistä tukea

Yleisopetuksen ryhmissä luokan- ja aineenopettajat voivat opettaa erityisen tuen oppilaita niissä aineissa, joissa oppilaalla ei ole erityisopetuksen tarvetta.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan puolestaan osalla jonkun oppiaineen oppitunneista, mutta erityisen tuen oppilaalle se ei voi olla ainut tukimuoto. Osa-aikaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan sekä laaja-alainen erityisopettaja että erityisluokanopettaja.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen taas tarkoittaa tuen päätöstä silloin, kun oppilas ei jo annetusta, vahvimmasta mahdollisesta tuesta – siis kokoaikaisesta erityisopetuksesta – huolimatta näytä saavuttavan arvosanan viisi osaamistasoa.

Yksilöllistetyissä oppiaineissa erityisen tuen oppilaalle kuuluu kokoaikainen erityisopetus, joka on osa-aikaista erityisopetusta vahvempaa tukea, Sari Jokinen sanoo.

– Oppilaan on siis pitänyt saada erityisen tuen erityisopetusta jo ennen yksilöllistämistä, ja erityisopetus luonnollisesti jatkuu yksilöllistämispäätöksen jälkeenkin.

 

Kunnissa on syytä varmistaa, että opetuksen järjestäjä on tietoinen uusista ohjeista ja että niitä noudatetaan.

 

Seikkailulle luvassa jatko-osa

Matka jatkuu. Toimivan oppimisen tuen ihmemaa näkyy kaukoputkessa. Lähestyykö se?

“Oppimisen tukea selkeytetään ja tuen ketju yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.” Näin todetaan Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa.

Hallitus sanoo uudistavansa kolmiportaista tukea koskevan lainsäädännön siten, että tavoitteena on turvata riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa:

“Tuen muodot ovat valtakunnallisesti yhtenäiset, selkeät ja monipuoliset. Tarpeellinen pienryhmäopetus sekä erityisluokissa annettava opetus on myös mahdollista. Huolehditaan erityisopettajien riittävistä koulutusmääristä.”

Hallitusohjelmaan kirjatun aikataulun perusteella OAJ:n Sari Jokinen arvioi, että oppimisen tuen lakimuutokset tulevat voimaan elokuussa 2025. Ainakin siihen saakka noudatetaan päivitettyjä Opetushallituksen ohjeita.

– Oppimisen tuen lainsäädäntöön on toivottavasti tulossa selkeytyksiä ja täsmennyksiä. Olisi kaikkien kannalta parempi, jos säädökset olisivat yksiselitteisiä ja velvoittavia.

Jokisen mukaan kunnissa on nyt syytä varmistaa, että opetuksen järjestäjä on tietoinen uusista ohjeista ja että niitä noudatetaan.

Se, onko 12 vuoden yrittämisen jälkeen luvassa aitoja muutoksia koulujen todellisuudessa, jää nähtäväksi.

OAJ on ehdottanut oppimisen tukeen kokonaan uutta mallia.

 

 

Juttua täsmennetty 25.10.2023: Selkoa erityisen tuen kelpoisuuksiin -osaan lisättiin tarkennus, että erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta voi antaa omassa oppiaineessaan aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus.