TAULULLA

Kiky tuo muutoksia työaikaan

Osa kiky-muutoksista astui voimaan 1. elokuuta. Muutokset ovat eri sopimusaloilla hiukan erilaisia.

Maija-Leena Nissilä teksti / Opettaja 13/2017

Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat kilpailukykysopimuksen helmikuussa 2016. Kikyssä sovittiin, että vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta vuoden 2017 alusta. Ammatti- ja työnantajaliitot sopivat työajan pidentämisen toteuttamistavasta alakohtaisesti.

Ennen kiky-sopimuksen solmimista maan hallitus luopui valmistelemistaan pakkolaeista, peruutti 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset sekä toteutti hallitusohjelmaan kirjatut tuloveronkevennykset.

Kikyn tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen, suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen, talouskasvun lisääminen, julkisen talouden sopeuttamisen tukeminen sekä paikallisen sopimisen edistäminen työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Suurin osa kiky-muutoksista tuli voimaan helmikuun alussa. Monella OAJ:n sopimusalalla kiky-paketti täydentyi 1. elokuuta. Silloin voimaan tulivat tässä jutussa esiteltävät yhdeksän muutosta.


Kuntien ja valtion yleissivistävät oppilaitokset sekä harjoittelukoulut

Kunnallisissa peruskouluissa, lukioissa ja aikuislukioissa, valtion yleissivistävissä oppi­laitoksissa sekä yliopistojen ylläpitämissä harjoittelukouluissa 24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan niin, että opettajat osallistuvat työnantajan määräämään opinto- tai suunnittelutyöhön tai muuhun opettajan työhön 12 tuntia vuodessa. Näistä kuusi tuntia voidaan perustellusta syystä toteuttaa lukuvuoden työajalle sijoittuvana lauantaina, mutta lukuvuoden kokonaispituus ei kasva.

Loput 12 tuntia lisätään opettajan vuotuiseen yhteissuunnitteluaikaan.

Muulla opettajan työllä tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei voi lukea opetusvelvollisuuteen. Se ei voi myöskään olla työtä, joka perustuu erilliseen virka- tai työehtosopimuksen määräykseen.

24 tunnin lisäys koskee vakituisia opettajia sekä koko lukuvuodeksi palkattuja määräaikaisia opettajia. Lukuvuoden työajaksi eli elokuusta päättäjäisjuhlaan palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia.

Lukuvuoden työaikaa lyhemmäksi ajaksi palkatuille päätoimisille ja sivutoimisille opettajille on erillisiä määräyksiä. Oppilaanohjaajien vuosittainen työaika kasvaa 24 tunnilla.


Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset

Kunnallisella ammatillisella perusasteella opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien työajan pidentäminen toteutetaan lisäämällä 24 tuntia vuotuista suunnittelutyöaikaa. Sivutoimisille tuntiopettajille on omat erityismääräyksensä.

Kokonaistyöajassa oleville opettajille lisätään viikossa puoli tuntia työaikaa, joka kohdistetaan muuhun kuin opetustyöhön. Lisäys on yhteensä 24 tuntia.


Yksityisen opetusalan yleissivistävät oppilaitokset

Yksityisen opetusalan yleissivistävissä kouluissa kaikki 24 lisätuntia kohdennetaan työnantajan määräämiin suunnittelu- ja kehittämistöihin, opettajan osaamisen kehittämiseen, koulukohtaisiin opetuksen suunnittelu- tai arviointitöihin tai muihin opettajan töihin. Tästä työajasta voidaan pitää yksi kuuden tunnin lauantaityöpäivä kuten kunnallisissa oppilaitoksissa.

24 tunnin lisäys koskee vakituisia sekä koko lukuvuodeksi palkattuja määräaikaisia opettajia. Lukuvuoden työajaksi palkattujen opettajien vuosityöajan lisäys on 20 tuntia. Lyhemmäksi ajaksi palkatuille päätoimisille ja sivutoimisille opettajille on erillisiä määräyksiä.

Oppilaanohjaajien vuosittainen työaika kasvaa 24 tunnilla.


Yksityisen opetusalan ammatilliset oppilaitokset

Yksityisen opetusalan ammatillisissa oppilaitoksissa kaikki 24 tuntia kohdennetaan työnantajan määräämiin suunnittelu- ja kehittämistöihin, opettajan osaamisen kehittämiseen, koulukohtaisiin opetuksen suunnittelu- tai arviointitöihin tai muuhun opettajan työhön. Tästä työajasta voidaan pitää yksi kuuden tunnin lauantaityöpäivä.

24 tunnin lisäys koskee vakituisia opettajia sekä koko lukuvuodeksi palkattuja määräaikaisia opettajia. Lukuvuoden työajaksi palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia. Lyhyemmäksi ajaksi palkatuille päätoimisille ja sivutoimisille opettajille on erillisiä määräyksiä.

Kokonaistyöajassa oleville opettajille lisätään viikossa puoli tuntia työaikaa, joka kohdistetaan muuhun kuin opetustyöhön. Lisäys on yhteensä 24 tuntia. Vuotuinen työpäivien määrä ei muutu.


Avaintyönantajien ammatilliset oppilaitokset

Avaintyönantajien yksityisen opetusalan ammatillisella perusasteella opetusvelvollisuustyöajassa olevien opettajien työaikaa pidennetään lisäämällä 24 tuntia vuotuista suunnittelutyöaikaa.

Kokonaistyöajassa oleville opettajille lisätään puoli tuntia viikossa työaikaa, joka kohdistetaan muuhun kuin opetustyöhön. Lisäys on yhteensä 24 tuntia. Vuotuinen työpäivien määrä ei muutu. Sivutoimisille tuntiopettajille on omat erityismääräyksensä.


Aikuiskoulutuskeskukset

Kunnallisten aikuiskoulutuskeskusten kokoaikaisilla tuntiopettajilla 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan kaikissa aikuiskoulutuskeskuksissa lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan. Vuosilomiin ei tule muutoksia.

Kaikissa yksityisissä aikuiskoulutuskeskuksissa 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan. Vuosilomiin ei tule muutoksia.


Urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, yksityiset kansanopistot, yliopistot

Ammattikorkeakoulujen, urheiluopistojen, yksityisten kansanopistojen ja yliopistojen sopimuksen vuosityöaika kasvaa 24 tunnilla. Jos oppilaitoksen sopimuksessa on eroteltu sitomattoman työajan osuus, sitomaton työaika kasvaa samassa suhteessa kuin vuotuinen työaika.


Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten sopimuksissa vuotuisen työajan 24 tunnin lisäys kohdennetaan muuhun kuin opetustyöhön. Tuntiopettajilla on omat erityismääräyksensä. Vuotuisten työpäivien määrä ei muutu.


Valtion virastotyöaikaa noudattavat oppilaitokset

Virastotyöaikaa noudattavissa valtion oppilaitoksissa kuten Pelastusopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa viikoittainen työaika pidentyy puolella tunnilla.