Kolumn

Kampen för kvalitet

Antonia Wulff text / Opettaja 10/2017

Ungefär just då världens länder förhandlade om FN:s nya utvecklingsmål kom nyheten att 250 miljoner barn varken kunde läsa eller räkna efter fyra år i ­skola. Den chockerande siffran bekräftade att kvaliteten på utbild­ningen inte hade ökat i samma takt som tillgången, alltså fokuserar det nya utbildningsmålet på rätten till kvalitetsutbildning.

Nu är frågan hur kvaliteten ska mätas. Education International har lyft fram vikten av utbildningssystem av god kvalitet, det vill säga utbildade lärare med goda arbetsvillkor, trygga klassrum med lämpliga inlärningsmaterial och en läroplan som rymmer både basfärdigheter och världsförbättrarförmåga.

Problemet är att många ser kvalitet som synonymt med goda provresultat och en av indikatorerna som mäter hur väl den nya agendan framskrider är andelen elever med basfärdigheter i matematik och läsning i årskurserna 2, 6 och 9. Det väcker frågor om en global definition av basfärdigheter och globala prov.

Ingen är emot inlärning. Men vad och hur barn lär sig, och hur inlärning mäts, handlar långt om språk, kultur och kontext – beroende på land kan eleverna i årskurs 2 till exempel vara mellan 4 och 8 år gamla!

De positiva effekterna av internationella jämförelser kan inte bevisas och de ­negativa konsekvenserna av en resultatstyrd utveckling av utbildningssystem är otaliga. Bland annat bortprioriteras ämnen som inte testas. Dessutom är det omöjligt att ­utvärdera eller förbättra ett utbildningssystem på basis av ett prov som inte bygger på det ifrågavarande systemets läroplan, kursinnehåll, lärarutbildning och så vidare.

Vi vet redan nu ungefär hur olika länder skulle klara sig i en jämförelse av inlärningsresultat. Vi vet till ­exempel att bristen på utbildade lärare är akut: för universell grundskola år 2030 krävs 68,8 miljoner nya lärare. Utan dem kommer vi aldrig att kunna garantera kvalitets­utbildning för alla.


Antonia Wulff jobbar på Education International där hon leder arbetet med FN:s agenda för hållbar utveckling.
antonia.wulff@ei-ie.org