Kysy järjestöltä – vieraat oppitunneilla

Onko koulujen kuokkavieraat pakko päästää oppitunneille? Kuka päättää milloin sopii tulla? Voiko opettaja sanoa ei, jos vanhemmat tarkkailevat koulutunteja häirintämielessä?

Riitta Korkeakivi teksti / Riikka Hurri kuva / Opettaja 14/2014

Suomessa opetus peruskoulussa on julkista ja oppituntia voi tulla seuraamaan kuka tahansa. Koululla on kuitenkin oikeus edellyttää, että vierailija ilmoittautuu ensin esimerkiksi rehtorille ja kertoo, mitä opetusta on tulossa seuraamaan.

Oppituntien seurantaa voidaan rajoittaa perustellusta syystä. Tällaisia ovat tilanteet, joissa opetusmenetelmät ovat sellaiset tai tilat niin ahtaat, että ulkopuolisten mukanaolo voi haitata opetusta. Vierailua oppitunnilla voidaan rajoittaa myös, jos on ilmeistä, että ulkopuolisen läsnäolo voi häiritä oppilaiden ja opettajan työskentelyä.

Käytännössä rehtori tai muu henkilö, jolla on toimivalta, päättää milloin ulkopuolisten on sopivaa tulla tunneille. Ennen päätöstä on selvitettävä, onko vierailun rajoittamiselle perusteita.

Vanhemmalta voidaan rajata pääsy oppitunneille, jos hänen läsnäolonsa vaarantaa oppimisen ja opetuksen tai aiheuttaa häiriötä. Jos vierailua oppitunnilla rajataan, vanhemman on saatava asiasta päätös ja muutoksenhakuohjeet.

Silloin tällöin näin myös tapahtuu. Korkein hallinto-oikeus totesi tuoreessa päätöksessään, että rehtori sai rajoittaa vanhemman oikeutta seurata lapsensa oppitunteja, koska vanhemman saapuminen aiheutti levottomuutta ja huolta. Rehtori oli tehnyt päätöksen oikein eikä ollut rajannut vanhemman osallistumista vanhemmille tarkoitettuihin tilaisuuksiin tai juhliin.

Huoltajaa koskeva rajoitus voi KHO:n mukaan olla voimassa vain määräajan, päätöksen tapauksessa enintään lukuvuoden loppuun. Päätöksessään KHO painottaa, että julkisuus korostaa opetuksen avoimuutta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulun olisi turvattava lapsen ja vanhemman välinen yhteydenpito muuten kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Luokan ovien ei tarvitse aina olla auki. Ovet voivat olla lukossakin, kunhan tiedossa on, miten koulussa toimitaan, jos joku haluaa päästä sisälle opetusta seuraamaan.

 

Kysymykseen vastasi OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen.

Lähetä kysymyksiä edunvalvonnasta ja järjestöstä opettaja@oaj.fi.